Kommunale beslutninger

Gældende beslutninger:

Åbrinken er omfattet af Lokalplan 278. Alle til- og ombygninger skal overholde denne lokalplan. Down lokalplanen her: Lokalplan Åbrinken.

I forbindelse med kommunens revision af lokalplanen fik Åbrinkens bestyrelse udarbejdet en arkitektonisk gennemgang af Åbrinken. Download gennemgangen her: Åbrinken Virum – Arkitektonisk gennemgang 2017

 

Tidligere beslutninger:

Kommunalbestyrelsen traf i 1965 beslutning om adskillige forhold omkring Åbrinkens tilbygninger. Brevet fra kommunen desangående kan ses her.

Der har siden løbende været drøftelser mellem kommunens tekniske forvaltning og grundejerforeningen, som har udmøntet sig i revisioner af fortolkningen af servitutterne. Beslutningerne er kort trukket sammen i det følgende.

Solceller

Kommunen har besluttet, at der må etableres solcelleanlæg på det øverste, sydvendte tag på Åbrinken-husene. Du kan læse mere her på vores hjemmeside, og du kan læse kommunens brev her.

Vindfang

De ‘store’ rækkehuse må opføre et vindfang på maksimalt 5,5 m2 ved hovedindgangen.
Vindfangets taghældning skal være som garagens, og tagbeklædningen som husets/garagens.

Garage

Alle rækkehuse må foretage indvendige forandringer i den bageste del af garagen. Hvis ombygningen betyder, at boligarealet udvides, skal der søges byggetilladelse.

Parkeringsplads på grunden

Kommunen har ved flere lejligheder understreget, at hvert hus skal have en parkeringsplads på grunden på nordsiden af huset. Fra starten var denne parkeringsplads i garagen, men hvis garagen udnyttes, skal parkeringspladsen etableres udenfor (i “indhakket”).

Tilbygninger

Alle midterrækkehuse kan opføre en tilbygning på maksimalt 19 m2. Enderækkehuse kan opføre en tilbygning ved den frie gavl på maksimalt 35 m2 hvis det er rimeligt i forhold til afstandene til nabo og vej. Kommunen vil normalt gennemføre en nabohøring i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

”Tilbygningerne skal normalt være ensartede rækkevis, men i de 5 nordvestlige lange rækker kan dog tillades tilbygninger der er gruppevis ensartede”.

”I stedet for tilbygninger skal det være tilladt at inddrage den nuværende garage under beboelsesarealet, dog kun mod at der på den pågældende ejendoms nordside indrettes en parkeringsplads på grunden”.

 

Skur i haven

Bebyggelsen er underlagt tinglyste servitutter, og derfor må der som udgangspunkt ikke opføres skure i haven. Kommunalbestyrelsen har dog meddelt en generel dispensation, så man kan søge kommunens tekniske forvaltning, før man opfører et haveskur.

Som udgangspunkt vil kommunen acceptere, at der opføres et skur (en “småbygning”) i haven, hvis det er på maksimalt være 8 m2 og i øvrigt opføres i overensstemmelse med punkt 12.2.2 i “Småhusreglementet”.

Det betyder blandt andet:

  • Skuret må højst være 1,8 meter højt i skel.
  • Skuret må højst være 2,5 meter højt 2,5 meter inde på grunden.
  • Slagskyggen ved solindfald fra syd og vest skal falde på egen grund.
  • Skuret skal stå mindst 0,3 m fra skellet af hensyn til hækken.

Derudover skal skuret opføres med med et materialevalg som husets, dvs. sorte trævægge og tagpaptag.

Man skal derfor ansøge teknisk forvaltning, hvis man vil opføre et haveskur.

Overdækning af haveterrasse

  • Overdækningen må højst gå 3 m. ud i haven, regnet fra ydermuren.
  • Overdækningsmaterialet skal være brandhæmmende, f.eks. fiberplade.
  • Der skal opføres brandmur mod mindst én af naboerne hvis overdækningen går langs hele facaden. Uden en brandmur skal overdækningen være mindst 2½ m. fra ét af naboskellene.
  • Hvis huset i forvejen har en udbygning på en del af havefacaden, kan terrassen overdækkes på samme måde, men højst 3½ m. ud fra den oprindelige ydervæg.

Hønsehold

Det er tilladt at holde høns i Åbrinken, dog skal kommunens regulativ for fuglehold overholdes – se her.

WebLager

Hvis du ønsker at finde din (eller andres) byggesager hurtigt og effektivt, kan du logge ind på Weblager.dkWebLager er et web-baseret byggesagsarkiv, der fungere som arbejdsværktøj for landets kommuner. Samtidigt er det muligt at stille byggesager til rådighed for borgere i Danmark og Norge i forbindelse med offentlig adgang til arkivet. Det giver borgeren mulighed for at finde ønskede byggesager nemt og hurtigt uden at der er brug for at kontakte kommunen.

Eksempel på en søgning på Åbrinken 40

%d bloggers like this: