Fællesarealer

En grøn bebyggelse

Hovedindtrykket af vores fællesarealer bestemmes af vores hegn og hække. Grundejerne har ønsket at Åbrinken er en ‘grøn’ bebyggelse, og derfor har vi nogle regler i forbindelse med hegn og hække. For hækkenes vedkommende handler reglerne om højde og placering, og for hegnenes vedkommende anbefales raftehegn med beplantning.

Arkitekten Bertel Udsen har givet forslag til hvordan hegnene kan udføres (se Bilag II: Hegn og hække).

 

Vedligeholdelse af de grønne områder

Grundejerforeningen har en gartner til at vedligeholde de grønne fællesarealer, herunder plantekasserne (se telefonliste). Aftalen med gartneren indbefatter, at han varetager følgende opgaver:

 • De store bede renses løbende for selvsåning og vildskud evt. smøres stød med roundup.  Roserne trimmes 1 gang om året.
 • Bedkanten buskryddes 1 gang om måneden.
 • Plantekummerne holdes fri for ukrudt og affald.
 • Potentilla beskæres en gang om året.
 • Træer beskæres efter behov.
 • Græsarealer klippes ca. 1 gang ugentlig i vækstperioden, i alt 20-25 gange om året.
 • Der buskryddes ved stolper og sten efter behov.
 • Naturgræsareal renses for slåenvildskud 1 gang årligt.
 • Thujahæk ved flaskecontainere klippes 1 gang årligt, og der holdes rent for ukrudt.
 • Ukrudt langs kantsten på stamvej brændes, så der altid er pænt.
 • Bålpladsen finpudses, så det ikke tiltrækker folk med haveaffald.
 • Boulebanen vedligeholdes.

Vejbelysning

I 2000 fik vi taget de mange luftledninger ned, og erstattet de gamle lamper med de nuværende, som henter elektriciteten nedefra.

I samme arbejdsgang måtte husenes elforsyning omlægges. Derfor lagde enderækkehusene gavl til at få elektriciteten tilført rækken.

Den enkelte husejer valgte selv hvordan det skulle foregå, og derfor er metalskinnerne anbragt forskelligt fra gavl til gavl.

 

Vejvedligeholdelse

Grundejerforeningen har en aftale med Lyngby-Tårbæk kommune om at de salter og rydder kørebanen for sne efter behov. Derudover kommer de og fejer to gange om året. Det er grundejernes eget ansvar at rydde sit fortov (og at rydde op efter eksempelvis nytårsfyrværkeriet).

Derudover opkræves hver enkelt grundejer et beløb årligt til vedligeholdelse af vej og fortov (dvs. fliser og asfalt). Før 2010 blev beløbet opkrævet sammen med ejendomsskatten, men siden marts 2010 er det blevet opkrævet separat. Beløbet er i størrelsesordenen 700 kroner per husstand (2011-priser) og dækker et abonnement som grundejerforeningen tegnede kollektivt for mange år siden.

 

Legepladsen

Beboerne har indrettet en fælles legeplads mellem træerne ved de to store fællesgræsplæner (mod Mølleådalen). Engang imellem tager vi en fælles tørn med oprydning og nyanskaffelser, men i det daglige sørger brugerne selv for at passe på den.

Et affaldsstativ er blevet opstillet ved legepladsen, så brugerne kan komme af med deres affald med det samme. Posen skiftes hver uge af renovationsfirmaet.

 

Bålpladsen

Grundejerforeningen har en bålplads ved siden af legepladsen, hvor det årlige Sankthansbål afholdes.

Det er kun gartneren, der må lægge grønt affald på bålpladsen, da den er ret lille, og bålet ellers bliver for stort.

Boulesbanen

I 1994 fik Åbrinken sin egen boules-bane. Den ligger på fællesarealerne, lige nord for bålpladsen, og står til rådighed for alle grundejerne.

%d bloggers like this: