Tinglysninger og deklarationer

OBS. Skal opdateres!

Herunder ser du de tinglysninger, der generelt gælder for Åbrinken.

Derudover finder du relevant information (blandt andet breve fra kommunen om fortolkningen af vedtægterne) på siden Relevant lovgivning.

Tinglysninger

Afskrift af genpart af ejendomsbladet matr.nr. 2 k m.f. Lundtofte, Lyngby sogn. Tingbog: bind 13, blad 23.

Vær opmærksom på, at der kan være yderligere tinglysninger på din ejendom. Spørg på Lyngby tinglysningskontor.

Matr.nr. hartkorntd.sk.fk.alb. bemærkninger lyst I. Ejendomsret
2 k2 af 2.0.3.1½2¼ samlet ejendom 2.6.1953 Fa. Johan Christensen & Søn ved Holger Christensen, iflg. skøde
Nr. lyst II. Brugsrettigheder, servitutter og andre byrder
1 12.2.1879 Deklaration angående ret for ejerne af 2 a m.fl. til at benytte en vej og vejens vedligeholdelse.
2 12.11.1913 Deklaration angående nedlæggelse af gasledninger, anbringelse af gaslygter, skydehaner og stophaner.
3 13.11.1918 Dokument angående gangsti, havelåger, vejoverkørsler, færdselsret, træbeplantning med grene og bladhæng, samt vedligeholdelse af en vej.
4 12.12.1936 Deklaration angående kloakledninger.
5 29.7.1941 Deklaration om fredning i henhold til lov 140 af 7.5.1937 jf. lov 129 af 13.4.1938.
6 13.3.1942 Deklaration angående benyttelse af et stiareal som gang- og cyklesti, der skal holdes åbent for offentlig færdsel med brugsret for Lyngby-Taarbæk kommune, samt angående vet. nedlæggelse af gang- og cyklestien og indhegning af de til stierne grænsende jorder.
7 7.11.1946 Landvæsenskommisionskendelse af 28.5.1946 angående udførelse af en kloakledning pålægger serv. angående adgangsret til og reparation af ledningen, bebyggelse, beplantning og hegn med prt. forud for pantegælden i henhold til uskadelighedsattest.Ang. 2 af
8 29.8.1952 Ifølge byudviklingsplan er ejendommen underkastet bestemmelserne for yder- og inderzoner i henhold til lov nr. 210 af 23.4.1949.
9 6.10.1953 Deklaration angående forbyd mod bebyggelse mm. i en afstand af 19 m fra Bredevej’s midte.Ang. 2 k
10 1.3.1954 Dokument angående forpligtelse til at renholde visse arealer, stier, rabat og skråninger samt udgifter hertil.
11 1.3.1954 Dokument angående benyttelse uden hævdserhvervelse af arealer, der evt. inddrages til vejareal.
12 1.3.1954 Dokument angående anlæg af veje og stier.
13 1.3.1954 Dokument angående fordeling af udgifter ved vedligeholdelse af visse arealer, veje og stier, samt udbygning af I.C. Modewegsvej.
14 1.3.1954 Dokument angående skråninger ved vejanlæg.
15 1.3.1954 Dokument angående kloakledninger, brønde, adgang til disse samt beplantning og XX vejafvinding.
16 1.3.1954 Dokument angående benyttelse uden hævdserhvervelse af arealer, der evt. skal afstås til vej.
17 1.3.1954 Dokument angående vedlige- og renholdelse af fortov, anlæg af banke- og cyklestativer samt udgifter hertil.
18 4.6.1954 Deklaration angående bebyggelse, facadeændring, have, hegn, fælles brandmur, varmeanlæg og vandledninger, fælles arealer, vedligeholdelse af fælles anlæg mm., mod erstatning for forvoldt skade, samt udgifter til varmeanlægs drift og vedligeholdelse.
19 21.6.1954 Dokument angående fælles elektriske installationer, udgifter hertil resp. lån af offentlige midler, sparekasselån, statslån samt deklaration til stat, kommune og derunder sorterende myndigheder med eller uden pant.
20 21.6.1954 Dokument angående telefonkabler og andre telefonanlæg mv. resp. lån af offentlige midler, sparekasselån, statslån og deklaration med eller uden pant til stat, kommune eller derunder sorterende myndigheder.
21 18.6.1954 Dokument angående transformatorstation mm. ej til hinder for prioritering og omprioritering.
    III. Pantehæftelser
1 10.4.1954 Ptbr. fra fa. Johan Christensen & Søn, til sig selv, C/O Søborg Bank, med 1. prt. resp. serv. 184.432.000,00 kr. / 5%