Vedtægter

OBS: Vær opmærksom på, at teksten på hjemmesiden kun er vejledende. Du skal henvende dig på kommunens tinglysningskontor, hvis du vil have juridisk bindende oplysninger.

Vedtægter for foreningen, november 2008

§ 1
Stk. 1
Grundejerforeningens navn er “Åbrinkens Grundejerforening i Brede”. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Stk. 2
Grundejerforeningen er oprettet med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig

  • at sikre tilførslen af fjernvarme til brug for boligopvarmning og varmt brugsvand til rækkehusene på de fra matr. nr. 2 k og 2 af af Lundtofte by og sogn udstykkede parceller, som alle er beliggende på Åbrinken i Brede,
  • at administrere de til førnævnte rækkehuse hørende fællesarealer.

§ 2
Stk. 1
De til enhver tid værende ejere af de i § 1 a) nævnte rækkehuse er berettigede og forpligtede til at være medlemmer af grundejerforeningen og til at lade deres rækkehus’ forsyning med varme ske gennem den for de pågældende rækkehuse indrettede fælles varmecentral i kælderen i rækkehuset Åbrinken 78 og/eller de i kælderen i rækkehuset Åbrinken 195 værende eller kommende fjernvarmeinstallationer.

Stk. 2
For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer indbyrdes pro rate over for grundejerforeningen, således at grundejerforeningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer. Herunder bemyndiges bestyrelsen til at foretage opkrævning og henlæggelse til sikrings- og dispositionsfonden, jf. § 7, således at fonden styres via det årlige budget.

Stk. 3
I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende rækkehus i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen, således at skete indbetalinger til den i stk. 2 nævnte sikrings- og dispositionsfond tjener til imødegåelse af den nye ejers ansvar.
Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle rækkehusets forpligtelser over for grundejerforeningen. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende.

Stk. 4
Et medlem kan ikke ved salget af sit rækkehus gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.

Stk. 5
Bestyrelsen for grundejerforeningen kan optage fælleslån med en passende afvikling af gælden til hel eller delvis finansiering af byggeprojekter og andre udgifter, som er omfattet af grundejerforeningens formålsbestemmelse og er godkendt på en generalforsamling. Medlemmerne hæfter pro rata for gælden.

§ 3
Stk. 1
Grundejerforeningen ejer og driver varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195 i henhold til deklarationer tinglyst på rækkehusene.

Stk. 2
Ved grundejerforeningens foranstaltning opsættes varmemålere i samtlige ejendomme. Det påhviler foreningen at sørge for vedligeholdelse eller udskiftning af målerne.
Bestyrelsen skal – i overensstemmelse med almindelig praksis og gældende lovgivning på varmeforsyningsområdet – fastsætte regler for den nøjagtighed, varmemålerne skal fungere med og ved stikprøvekontrol påse, at alle varmemålere i foreningens rækkehuse overholder nævnte regler. Målere, der ikke overholder reglerne skal repareres eller udskiftes. Målerne skal i øvrigt holdes i god stand, så de ikke er til unødig gene for grundejerne.

Stk. 3
Grundejerforeningen er ejer af hovedledningerne for varmeforsy­ningen fra varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195, hvad enten disse er placeret uden for eller inden for de enkelte rækkehuses område, af varmemålere og af afspærringsventiler i de enkelte rækkehuse, medens det øvrige ledningsnet og de øvrige installationer i de enkelte rækkehuse er grundejer­foreningen uvedkommende.

Stk. 4
Grundejerforeningen har en ejers risiko og ansvar med hensyn til varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195, hovedledninger, varmemålere og afspærringsventiler, og er herunder over for ejerne af de enkelte rækkehuse ansvarlig for skade på vedkommende rækkehus, der måtte følge af sprængninger eller lignede eller være en følge af reparation eller vedligeholdelse af nævnte installationer m.m.

Stk. 5
Grundejerforeningens førnævnte risiko og ansvar er bestyrelsen pligtig at dække ved tegning af følgende forsikringer:

  • Vedrørende varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195, hovedledninger, varmemålere og afspærringsventiler: Sædvanlig frostskade-, brand- og ansvarsforsikring.
  • Vedrørende eventuelle fællesarealer: Sædvanlig ansvarsforsikring.

Stk. 6
De enkelte ejere er pligtige at tåle, at de i stk. 3 nævnte anlæg er installeret som sket i de enkelte rækkehuse og er pligtige at give grundejerforeningen eller de af denne dertil bemyndigede personer adgang til at efterse eller reparere anlæggene, aflæse målere eller lignende, når som helst grundejerforeningen måtte ønske dette, og er efter de almindelige erstatningsregler over for grundejerforeningen ansvarlig for skade på anlæggene. Nyinstallationer, ændringer, fejl eller uregelmæssigheder ved de i stk. 3 nævnte anlæg og installationer, herunder navnlig målere, skal straks anmeldes til bestyrelsen.

§ 4
Medlemmernes pligtige ydelser til grundejerforeningen – udover indbetalinger til den i § 2, stk.2, nævnte sikrings- og dispositionsfond omfatter følgende poster:

Varmeforsyning
Udgifter til rækkehusets forsyning med varme i varmeåret, der går fra 1. juni til 31. maj, omfattende udgifter til køb af varme, brændselsudgifter, udgifter til vand- og strømforbrug i varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195 og andre direkte driftsudgifter, der vedrører den fælles varmeforsyning.
Fællesudgifter
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab samt udgifter til vedligeholdelse, forsikring og afskrivning af varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195, hovedledninger, varmemålere og afspærringsventiler.
Udgifter til anlæg og vedligeholdelse m.v. af fællesarealer og fællesanlæg samt til opfyldelse af andre foreningen påhvilende forpligtelser.
Administrationsudgifter i øvrigt, herunder til kontorhold, medhjælp m.v.
Henlæggelse til investeringer og henlæggelse til planlagte hovedistandsættelser og fornyelser af fælles anlæg og bestanddele, herunder den fælles varmeforsyning.
Udgifterne under ”Varmeforsyning” fordeles på samtlige rækkehuse efter udvisende af en aflæsning af varmemålerne, medens udgifterne under ”Fællesudgifter” fordeles med lige store beløb på hvert rækkehus.

§ 5
Stk. 1
Til imødegåelse af de i § 4 omhandlede udgifter indbetaler medlemmerne á conto beløb, der forfalder til betaling den 1. i hver af årets 12 måneder.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af førnævnte á conto beløb. Dog fastsættes størrelsen på hensættelser af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen på grundlag af langsigtede planer.

Stk. 3
Efter varmeårets slutning foretages regulering af udgifterne under § 4 – Varmeforsyning – ved efterbetaling eller tilbagebetaling i overensstemmelse med varmeregnskabet. Fristen for indbetaling af eventuel efterbetaling fastsættes af bestyrelsen. Foreningens regnskab godkendes endeligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Stk. 4
Alle á conto indbetalinger forbliver indestående i tilfælde af rækkehusets salg, jf. i øvrigt § 2, stk. 3.

Stk. 5
De nærmere bestemmelser om de førnævnte indbetalinger samt om mora­renter fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Har et medlem ikke senest 14 dage efter meddelelse fra bestyrelsen om, at skyldige beløb efter § 4 ikke er blevet betalt rettidigt, ikke berigtiget restancen, er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen af varme. Alle omkostninger, som foreningen påtager sig som følge af manglende betaling, påhviler restanten.

§ 7
Stk. 1
Den i § 2, stk. 2, nævnte sikrings- og dispositionsfond anvendes til dækning af:
restance på medlemmernes ydelser efter § 4,
udgifter ved udskiftning af genstande, hvorpå der er foretaget afskrivninger, samt
større uforudsete udgifter.

Stk. 2
For så vidt disse udgifter ikke kan afholdes af de ved afskrivninger til de pågældende formål hensatte beløb eller af indvundne renter, bliver de at påligne medlemmerne i henhold til bestemmelserne i § 4 og § 5.

Stk. 3
Sikrings- og dispositionsfonden skal godskrives følgende beløb:
senere indbetalinger af restancer,
foretagne afskrivninger i henhold til § 4,
de i stk. 2 nævnte medlemsbidrag.

§ 8
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november. På den ordinære generalforsamling skal foretages:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det pr. 31. maj afsluttede regnskabsår, samt bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår.
Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

Stk. 3
Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 40 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig at foranstalte den begærede ekstraordinære generalforsamling afholdt inden een måned efter begæringens modtagelse.
Bortset fra de i stk. 8 nævnte tilfælde kan et emne, der er behandlet på en ekstraordinær eller en ordinær generalforsamling eller ved beboerafstemning, jf. § 9, stk. 5, først behandles på en ny ekstraordinær generalforsamling eller ved en ny beboerafstemning efter afholdelse af næstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen ønsker emnet behandlet forinden.

Stk. 4
Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Regnskabet skal være bilagt indkaldelsen.

Stk. 5
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må i skriftlig form være tilstillet bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Budgetforslaget samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer skal være udsendt til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6
Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør bl.a. alle spørgsmål om afstemningsmåden, stemmeafgivningen og dens resultater. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt træffes med simpel stemmeflerhed med følgende begrænsninger:
Beslutning om vedtægtsændringer kan kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer afgives for ændringsforslaget.
Med hensyn til opløsning af foreningen henvises til bestemmelserne i § 12.

Stk. 7
Hvert medlem har een stemme for hver tilsluttet rækkehus. Er flere personer ejere af eet rækkehus, har kun een af dem stem­meret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan på egne og andres vegne afgive mere end 2 stemmer.

Stk. 8
Opnås på en generalforsamling vel majoritet for et vedtægtsændringsforslag, men ikke den i stk. 6 omhandlede kvalificerede majoritet for forslaget, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ny – ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med to tredjedele af de på denne lovligt afgivne stemmer, jf. stk. 7.

Stk. 9
Referat af det på en generalforsamling passerede indføres i foreningens af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent og af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer af såvel den afgående som den nyvalgte bestyrelse.

§ 9
Stk. 1
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer.
Til medlem af bestyrelsen kan foruden foreningens medlemmer vælges en grundejers ægtefælle, dog således at den pågældende grundejer ikke samtidigt kan være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg af bestyrelsens medlemmer kan finde sted.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3
Kassereren og formanden oppebærer et vederlag, der fastsættes af bestyrelsen, og som særskilt posteres i regnskabet. Bestyrelsesarbejdet er i øvrigt ulønnet, dog kan bestyrelsen honorere bestyrelsesmedlemmer, der udover det ordinære bestyrelsesarbejde udfører særlige opgaver for foreningen. Også sådanne honorarer skal særskilt medtages i regnskabet.

Stk. 4
Bestyrelsen, der er berettiget til at antage lønnet medhjælp, varetager den daglige ledelse og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelse af foreningens formål nødvendig disposition.

Stk. 5
Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse.
Bestyrelsen kan dog vælge at gennemføre sådanne beslutninger ved skriftlig beboerafstemning i stedet for generalforsamlingsgodkendelse, dog med undtagelse af de beslutninger, som iflg. vedtægterne skal forelægges på ordinær generalforsamling samt vedtægtsændringer, beslutning om optagelse af lån og beslutning om opløsning af foreningen.
Hvis bestyrelsen således foretager beboerafstemning, skal medlemmerne modtage en beskrivelse af beslutningstemaet med tilhørende stemmeseddel.
Medlemmerne skal indrømmes en frist på ikke under 14 dage til at aflevere stemmesedlen, og forslaget anses for vedtaget, hvis et flertal af de medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer for forslaget, og desuden mindst 50 % af medlemmerne deltager i afstemningen.

Stk. 6
Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig be­slutning kan tages.
Beslutninger træffes ved simpel stem­me­flerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 7
Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i foreningens af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8
Bestyrelsen – og dermed foreningen – tegnes af formanden i forbindelse med mindst to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan dog give 3 af sine medlemmer bemyndigelse til 2 i forening at disponere med hensyn til foreningens konti i pengeinstitutter.
Bestyrelsen kan endvidere bemyndige kassereren – evt. alternativt med et andet medlem af bestyrelsen – til på egen hånd til brug ved betaling af mindre regninger på foreningens vegne at disponere over en særlig konto.

Stk. 9
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode falder til under 5, men mindst 3, kan bestyrelsen vælge at udsætte nyvalg til næste ordinære generalforsamling. Falder antallet af bestyrelsesmedlemmer til mindre end 3, skal nyvalg finde sted på ekstraordinær generalforsamling.

§ 10
Stk. 1
Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj.

Stk. 2
Senest den 1. juli afgives regnskabet af kassereren til revisorerne, der derpå har at foretage revisionen og at afgive det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til foreningens bestyrelse inden den 15. august.

§ 11
Stk. 1
Revision af foreningens regnskaber – herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavende i pengeinstitutter samt foreningens eventuelle øvrige formue foretages af 2 af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor, og den anden skal være medlem af foreningen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2
Den på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorsuppleant remplacerer en revisor, der i valgperioden afgår ved døden, får varigt forfald eller sælger sit rækkehus.

§ 12
Stk. 1
Opløsningen af foreningen kan, så længe der i ejendommene indestår lån fra kredit- eller hypotekforeninger eller tilsvarende kreditinstitutioner eller statslån, ikke finde sted uden samtykke fra samtlige de pågældende långivere. I øvrigt kan foreningen kun opløses i henhold til beslutning af 2 umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst to tredjedele af medlemmerne være til stede, og mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om foreningens opløsning.

Stk. 2
Ved opløsning af foreningen opgøres foreningens formue og fordeles – efter at al skyldig gæld er betalt – med lige store anparter blandt medlemmerne.

§13
Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er lovligt vedtaget på en den 16. september 1955 afholdt generalforsamling og ændret på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt den 11. oktober 1962, 25. oktober 1973, 10. oktober 1974, 25. oktober 1979, 26. november 1990, 5. december 1995, 15. december 1999, 29. november 2005 samt 27. november 2008.

Underskrevet af Rasmus Nielsen, Åbrinken 51
Dirigent for den ekstraordinære generalforsamling d. 27. november 2008