Bestyrelsens rolle

Opgavebeskrivelse for Åbrinkens Grundejerforenings Bestyrelse

I henhold til gældende vedtægter for Grundejerforeningen er bestyrelsen oprettet med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig (jf. Vedtægter for foreningen, §1):

  • At sikre tilførslen af fjernvarme til brug for boligopvarmning og varmt brugsvand til rækkehusene i Åbrinken (matr. nr. 2 k og 2 af, Lundtofte by og sogn)
  • At administrere Åbrinkens fællesarealer

Bestyrelsen indkalder til en årlig generalforsamling, der er bestyrelsens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer til at varetage det praktiske arbejde på Grundejerforeningens vegne.

Fjernvarme

Bestyrelsen har ansvaret for drive varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195 (jf. Vedtægter for foreningen, § 3).

Fælles arealer

Bestyrelsen har ansvaret for at sørge for vedligeholdelse af fællesarealerne, som inkluderer:

  • De to græsplæner i den nordlige del af Åbrinken dels langs Bredevej, dels langs Mølleådalen
  • Naturlegepladsen
  • Beplantningen ved vejbump
  • Bomme ved enden af stier i udkanten af Åbrinken

Desuden tilstræber bestyrelsen løbende at sørge for forbedring af de fælles arealer i relation til rekreativt brug herunder:

  • Legeaktiviteter
  • Borde-bænke sæt
  • Beplantning (fx frugttræer/-buske)

Typisk vil et eller flere nedsatte udvalg med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem varetage det konkrete arbejde i forbindelse de rekreative områder.

Vejene i Åbrinken er private fællesveje. Vedligeholdelsen varetages i fællesskab på den måde, at Grundejerforeningen står for eksempelvis fejning og snerydning af vejbanen. Reparationer af vejbanen og fortovene foretages af kommunen, men betalt af grundejerne via et årligt bidrag, der opkræves sammen med ejendomsskatterne.

Byggesager

Den øverste myndighed i byggesager er kommunens tekniske forvaltning. Forvaltningen giver tilladelse til (eller afslag på) byggeprojekter, og forvaltningen er den myndighed, der kan vurdere lovligheden af færdige byggeprojekter. Hvis en husejer ønsker at bygge til eller om, skal vedkommende derfor søge kommunen, og hvis en husejer ønsker at anmelde en (potentielt) ulovlig tilbygning i Åbrinken, skal dette ske til kommunen. Tidligere var der krav om, at grundejerforeningens bestyrelse (og eventuelt også naboerne) skulle godkende byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke længere er tilfældet. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen.

– Åbrinkens Grundejerforenings Bestyrelse, Februar 2015

%d bloggers like this: