Affald

SMS-service om advisering af tømning

For alle de nedenfor nævnte affaldsordninger gælder, at man kan tilmelde sig en SMS-service via Lyngby-Taarbæk Forsyning (www.ltf.dk) og blive adviseret dagen inden tømning.

Dagrenovation (husholdningsaffald)

Husholdningsaffaldet hentes onsdag formiddag. Oprindelig er husene indrettet med et affaldsskab indbygget i facaden (med lem indefra), men mange har ændret denne løsning til et udvendig træstativ. Kommunen anbefaler udvendigt træstativ. Dette kan bestilles via Lyngby-Taarbæk Forsyning (www.ltf.dk).

4-kammerbeholder til glas, papir, metal og plast

4-kammerbeholderen tømmes på tirsdage i ulige uger. På tømmedagen skal beholderen stå med håndtag og hjul udad. Beholderen kan stå, hvor man ønsker det, såfremt adgangsvejen er fri. Dvs. at beholderen skal kunne trilles frem og tilbage. Der må ikke være mere end 10% stigning og ingen bump, trapper eller trin. Adgangsvejen skal bestå af et jævnt og fast underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton eller hårdt stampet grus. Der må ikke være perlesten eller løst grus. Vejen skal gerne være mindst 1 meter bred og  der skal være en frihøjde på mindst 2 meter hele vejen, så skraldemanden ikke støder hovedet. Hvis disse forhold ikke er opfyldt, skal man inden kl. 7 på tømningsdagen trille beholderen ud til vejen. Læs mere om 4-kammerbeholderen på Lyngby-Taarbæk Forsyning (www.ltf.dk).

Miljøboks til farligt affald

Alle parcel- og rækkehuse har modtaget en rød miljøboks til opbevaring af farligt affald som f.eks. batterier, elektronikaffald, sparepærer og kemikalier. Når der er behov for at få tømt boksen, sættes den ud til dagrenovationsstativet, hvorefter skraldemanden bytter den til en ren, tom kasse når han alligevel er på adressen for at hente dagrenovation. Det farlige affald køres til særlige anlæg, så de miljøskadelige stoffer kan blive håndteret forsvarligt. Læs mere om miljøboksen på Lyngby-Taarbæk Forsyning (www.ltf.dk).

Haveaffald

Haveaffaldet hentes hver torsdag formiddag undtagen i december, januar og februar. De grønne plastcontainere skal stilles foran havens bagindgang når de skal tømmes, og skal  derefter tages ind i haven igen. Containerne kan bestilles via Lyngby-Taarbæk Forsyning (www.ltf.dk).

Der må ikke kastes haveaffald på fællesarealerne. I særlige tilfælde kan affald fra f.eks. træfældning bringes til afbrænding på bålpladsen ved legepladsen.

Storskrald

Storskrald afhentes på torsdage i lige uger. Ordningen omfatter:

  • Aviser og papir (ugeblade, tryksager, telefonbøger og andet rent papir) der bindes forsvarligt sammen i bundter på maks. 10 kg. Må ikke kommes i sække.
  • Flasker og glas (tomme og rengjorte), der samles i plastikposer, ikke i papkasser og sække.
  • Pap (rent og tørt). Kasser foldes sammen og ombindes evt. med en snor.
  • Jern og metal (cykler, komfurer, vaskemaskiner støvsugere og plæneklippere. Plæneklippere og lignende med benzinmotorer skal tømmes for benzin og olie). Cykler, klapvogne og lign. medtages kun, hvis der er sat en seddel mærket “storskrald” med navn og adresse på.
  • Småt brændbart (af træ, plast, urent papir og pap) der ikke måler mere end 1 m. på nogen led. Det samles i plastiksække eller papkasser.
  • Stort brændbart (som ovenfor) der måler mere end 1 m. Alt glas skal være fjernet, og større tæpper skåret i mindre stykker.
  • Køle- og frysemøbler (tømt for indhold).

IKKE haveaffald, byggeaffald, porcelæn, elektronikaffald, beton, keramik, lerpotter, kemikalier, malingrester, el-pærer, lysstofrør, vindues- og drikkeglas eller spejle.

Affald, der ikke indsamles, kan afleveres på kommunens genbrugsstation.

Affaldet stilles ud på fortovet senest kl. 7 på afhentningsdagen.

Det er vigtigt at storskraldet bliver sorteret i de syv affaldstyper der er beskrevet.  Affaldet må ikke være til gene for færdslen.

Hvis storskraldet ikke bliver hentet, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning kontaktes (www.ltf.dk).

Jord

Al jord i bebyggelsen betragtes i henhold til gældende regler som udgangspunkt som forurenet. (Det er en følge af, at man har besluttet at betragte al jord i bymæssig bebyggelse i hele Danmark som forurenet, så det betyder ikke, at Åbrinken er hverken mere eller mindre forurenet end tidligere.) Konsekvensen er, at der ikke må flyttes jordmængder over 1 kubikmeter uden udtagelse af jordprøve m.m. Private må dog aflevere op til 1 kubikmeter jord på genbrugsstationen på Firskovvej.

Fællesarealerne og bålpladsen ligger indenfor det område, der er omfattet af fredningen af Mølleådalen. Derfor må overskudsjord ikke lægges på disse arealer.

Interesserede henvises til Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside (www.ltk.dk) under “Teknik og Miljø” og underpunktet “Miljø og forurening”.

De præcise links er:

Øvrige containere i Åbrinken

Glas-, papir- og battericontainere er opstillet på det grønne område overfor gavlen på nr. 159.

Et tilsvarende sæt står på parkeringspladsen ved Frilandsmuseets bagindgang på I.C. Modewegsvej. Hvis containerne er fulde, kan affaldet afleveres på kommunens genbrugsstation:

Lyngby-Taarbæk Kommunes Genbrugsstation

Firskovvej 9

2800 Kgs. Lyngby

Åbent kl. 10-17 alle dage, inkl. søn- og helligdage. Kun lukket den 25. december og den 1. januar.

%d bloggers like this: