Skadedyr

Rotter

Rotter lever i kloakkerne. Det er umuligt at komme til livs og er egentlig også okay. Problemet opstår når rotterne kommer op af kloakken pga. fejl eller brud. Efterfølgende kan rotter etablere sig under en terrasse, i en brændestabel, et skur, på lofter, under gulvet mv., såfremt de kan finde føde fx under foderbrættet, i hønsehuset, i kaninburet eller en pose frø i haveskuret. Rotter er et problem fordi de er smittebærere og gnaver og dermed ødelægger bygninger, installationer mv. Rotter kan løfte op til 1,2 kg og gnave i alt, der er blødere end jern. De kan kravle op gennem faldstammer og komme igennem åbninger og sprækker, der blot er større end 2 cm.

Hvorfor er Åbrinken særligt udsat for rotter

Åbrinken har ikke flere rottesager end andre bebyggelser. Men sagerne står på over længere tid og rammer flere ejendomme pga. husenes og kloakkernes konstruktion:

 • Adskillelser mellem husene nede i ingeniørgangene er efter at foreningen fik nye fjernvarmerør ofte ikke intakte, der hvor rørene er ført igennem. Hvis én ejendom får rotter, spredes rotterne nemt til naboejendommene.
 • Der er ikke samlebrønde ved hver matrikel/hver stikledning ind til husene. Det tiltrækker ikke i sig selv rotter, men gør det vanskeligt at lokalisere et kloakbrud og udbedre det, når der er rotteangreb.
 • Hvis taget hæves, og muren ikke hæves med, kan rotterne også løbe mellem husene – sådan en sag, har der været i Åbrinken.
 • Hvis adgangen til ingeniørgangen sløjfes, fx ifm. nyt badeværelse i den bagerste del af garagen, er det vanskeligt at reparere et rørbrud uden at bryde gulvet op.

Grundejernes pligter:

Grundejere har pligt til at underrette kommunen (www.ltk.dk/rotter) hvis rotter eller tegn på rotter observeres på egen eller nærliggende ejendom.

Gode råd og anbefalinger til grundejerne:

 • Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikre (se Åbrinkens afsnit om Hønsehold samt kommunens gode råd).
 • Fuglefodring i begrænset omfang – ingen foder på jorden (se kommunens gode råd).
 • Læg ikke kød eller forarbejdede madvarer i kompostbeholderen.
 • Kloak og afløb skal være tætte. Herunder skal ejere af enderækkehuse være opmærksomme på afløb i enden af ingeniørgangen ud mod ydermur. Det bør tjekkes, at afløbet er rottesikret med en metalrist, som sidder fast.
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel.
 • Afløbsriste skal være hele og fastskruede.
 • Adskillelse mod naboer i ingeniørgang skal være tæt.
 • I køkkenet skal det sikres at der er tæt/aflukket ned mod ingeniørgangen. Dette er særligt et problem under varmtvandsbeholderen.
 • Etablering af samlebrønd kan overvejes i forbindelse med til-/ombygning. Herunder er det en god idé at få et overblik over, hvor på grunden stikledningerne er.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte.
 • Ventilationsriste i sokkel og mur skal være intakte.
 • Der er krav om, at der skal være adgang til ingeniørgangen. Lemmen skal være 60 x 100 cm.

Se kommunens gode råd i forhold til bekæmpelsesmuligheder samt tegning om 20 typiske fejl der kan føre til rotteproblemer.

Ræve

OBS. Skal opdateres!

Kommunen har ikke pligt til at bekæmpe ræve, men har alligevel valgt at lade Lyngby-Gladsaxe Jagtforening hjælpe til i muligt omfang. Ved et akut problem med ræve der volder skade, må man kontakte en privat bekæmper.

Ræve bekæmpes hele året, men kommunen fraråder bekæmpelse i perioden marts til juli måned, hvor rævene har hvalpe.

Pjecen “Hvad gør jeg, hvis der er ræve ved mit hus?” beskriver en del om det at have ræve ved sit hus samt bekæmpelsesmuligheder. Den rekvireres hos Teknisk Service eller hentes på kommunens hjemmeside.

Bier og hvepse

OBS. Skal opdateres!

Gode råd om fjernelse af hvepse og bikuber fås hos Skadedyrslaboratoriet, tlf. 45 87 80 55.

Hvepseeksperten giver gratis vejledning om alle former for skadedyr. De kan efterfølgende hyres til at bekæmpe et hvepsebo. Tlf. 48 24 60 30, alle hverdage, lørdage og søndage kl. 9 – 20.

På deres hjemmeside: www.hvepseeksperten.dk kan man finde information om hvepse, murbier, jordbier, humlebier, honningbier og andre skadedyr som møl, borebiller, muldvarpe, mosegrise, myrer, mus osv.

Øvrige skadedyr

OBS. Skal opdateres!

Henvendelser om øvrige skadedyr, som for eksempel mosegrise, muldvarpe og vilde duer, kan rettes til Statens Skadedyrslaboratorium på telefon 45 87 80 55.