Åbrinkens Grundejerforening

Vinteren er over os…

Det betyder at de grønne haveaffaldscontainere ikke bliver tømt de næste tre måneder. Vi anmoder derfor alle om at sætte deres containere i vinterhi bag hækken indtil våren igen bringer lys, varme og havearbejde🙂

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 26. oktober

Dette var første møde efter generalforsamlingen d. 13. oktober. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Rune Jacobsen

Kasserer: Torben Rahbek

Nana Quistgaard, Morten Mandrupsen, Ole Pedersen og Klaus Weber

Følgende ansvarsområder blev uddelegeret:

  • Varme, fjernvarmeanlæg, lokaleforhold vedr. varmecentralerne, serviceaftaler mv.: Morten Mandrupsen og Ole Pedersen
  • De grønne områder (herunder stier/bomme), økonomifunktion og kontakt til administrator, sekretariatsfunktion: Torben Rahbek
  • Hjemmesiden (aabrinken.dk), Facebook o.l. (ikke officielle informationskanaler), kommunikation, trivsel: Nana Quistgaard
  • Lokalplan: Klaus Weber og Nana Quistgaard
  • Signallevering (business case): Ole Pedersen og Rune Jacobsen
  • Myndighedsbehandling, vejarealet: Rune Jacobsen
  • Opgaver vedr. originalt Åbrinken boligudstyr: Klaus Weber

2) Renovering af stier og bomme:

Stien ved Børnehuset Åkanden er færdig. Arbejdet med de øvrige stier og bomme vil blive sat i gang snarest. Mandat til dette blev vedtaget på generalforsamlingen d. 13. oktober.

3) Signallevering (business case):

Forskellige løsninger blev diskuteret, herunder anvendelse af det tomrør der er trukket i ingeniørgangene i forbindelse med fjernvarmeprojektet. Endnu er intet konkret. Bestyrelen fortsætter med at undersøge muligheder. YouSee har meddelt at de slukker for alle radiokanaler på vort kabel fra årsskiftet.

4) Regnskab og budget:

Nana nævnte, at udgifter til afholdelse af generalforsamlingen ventes at blive 10.000 kr. højere end budgettet. Det er som forventet, og bestyrelsen accepterede dette. Budget for næste år – 2017/18 – justeres op.

5) Lokalplan:

To medlemmer af bestyrelsen blev udnævnt til kontaktpersoner for et forestående arbejde med den lokalplan for Åbrinken, der antages at skulle udarbejdes i kommunen måske allerede med opstart efter årsskiftet. Som aftalt på generalforsamlingen d. 13. oktober vil bestyrelsen indbyde til et møde, hvor en arbejdsgruppe skal nedsættes. Det antages at der holdes et møde inden årsskiftet. Siden bestyrelsesmødet er der sat en dato for mødet – d. 22. november – og indbydelse er postet via hjemmeside og Facebook.

6) Vejarealets overfladebelægning:

Rune orienterede om den manglende fremdrift. Efter en del kommunikation med kommunen er der endnu ikke opnået enighed om, hvilken kvalitet arbejdet skal udføres i, hvad angår de følgearbejder, som bestyrelsen antog var indeholdt i kommunens standardtilbud. Vi har ønsket en mindre ændring i forhold til standardløsningen, og det har gjort at kommunen ikke vil lade overfladebelægningen udføre i deres regi. Vi er blevet meddelt selv at skulle indgå kontrakt med entreprenøren. Vi har modtaget et kontraktforslag der er meget dyrere at udføre, end den løsning kommunen har tilbudt. Det viser sig, at forskellen primært ligger i kvaliteten i følgearbejderne, herunder forståelse af nødvendigheden heraf. Rune fortsætter dialogen med kommunen og har endvidere taget kontakt til et vejlaug i Lyngby (Chr. Winters vej m.fl.), der har ytret sig om samme emne i lokalavisen, DGO. Kontakten fortsættes med dette vejlaug. Målet er, at få kommunen til at betale for rimelige opretningsarbejder i forbindelse med opgaver der modtager tilskud fra vejfonden for private fællesveje i kommunen.

7) Kommende møder:

Næste møde blev fastsat til 7. december

Indledende møde om lokalplan

Som aftalt ved den nyligt afholdte generalforsamling indbyder bestyrelsen til et indledende møde om lokalplan. På mødet skal der nedsættes et udvalg og lægges en plan for arbejdet. Alle, der er interesserede i at blive medlem af udvalget og deltage aktivt i arbejdet, opfordres til at møde op. Tilmelding er påkrævet til bestyrelsen@aabrinken.dk, så vi kan regne ud hvilket lokale vi får brug for🙂

Det foregår tirsdag d. 22. november kl. 20.00.

Hvis du meget gerne vil deltage men ikke kan den dag, så skriv dette til os. 

Husk ny beliggenhed for generalforsamlingen

Generalforsamlingen d. 13. oktober kl. 19.00 foregår i år i Teatersalen på Frilandsmuseet, Højskolevej 17-19. Der er indgang via Højskolevej og biler kan parkeres på hjørnet af Kongevejen og Højskolevej. Se kort her: beliggenhed (Teatersalen markeres af 1-tallet). Husk tilmelding til bestyrelsen@aabrinken.dk, hvis I vil sikre jer en sandwich.

Vi skal bl.a. diskutere muligheder for forbedret/billigere varmesystem, ny lokalplan (hvilke til- og ombygninger vil vi have i Åbrinken) og skal Åbrinken have et fælleshus – i så fald hvordan og hvorledes. Desuden er der kommet en række forslag fra medlemmerne herunder om vi skal pålægge hundeejere at holde deres hunde i snor på Åbrinkens område, om vi skal vælge fuld genopretning af alle kantsten og brønde i forbindelse med den nye vejbelægning, om vi skal vedtage at lave en rørfond så vi forsikrer os i forbindelse med rørbrud, om vi skal have et fællesrum til opbevaring af oprindelige elementer fx køkkener, døre mv. og om vi skal hyre en rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af et Åbrinken udspil til ny lokalplan.

Som I kan se, er det helt afgørende, at alle husstande møder op og deltager i diskussionerne af disse vigtige og spændende emner. Ellers får vi ikke en repræsentativ dialog.

Vi ses på torsdag🙂

Mange hilsner bestyrelsen

Husk at tilmelde jer Generalforsamlingen

Husk at sende tilmelding til bestyrelsen@aabrinken.dk. Skriv blot husnummer og antal deltagere. Tilmeld jer gerne nu – det tager et sekund🙂

DET ER VIGTIGT AT ALLE HUSSTANDE ER REPRÆSENTEREDE. Der vil være sandwich, smukke omgivelser og spændende/vigtige diskussioner. Vi skal bl.a. diskutere kommende lokalplan, mulighederne for fælles initiativer, fælleshus mm. samt jeres forslag.

Tilmeldingsfrist er d. 12. oktober kl. 12.00.

Se nærmere information om generalforsamlingen i det omdelte materiale.

Husk fyraftens-infomøde om ny vejbelægning på mandag i Geels Kirkesal kl. 17.00-18.00

Her blot en kort reminder om informationsmødet på mandag, hvor en repræsentant fra Dansk Overfladebehandling vil præsentere, hvordan belægningsarbejdet vil blive udført herunder en tidsplan. Desuden vil bestyrelsen samle op på og kommentere de indvendinger og forbehold, der har været udtrykt. Endelig vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Infomøde, Geels Kirkesal, 1. sal, mandag d. 26. september kl. 17.00-18.00

Husk generalforsamling 13. oktober kl. 19.00-22.30

I weekenden deler vi den officielle indkaldelse inkl. dagsorden ud til den nært forestående generalforsamling d. 13. oktober kl. 19.00-22.30. Bemærk at tidspunktet er rykket en halv time frem i forhold til tidligere annoncering. Det foregår i Teatersalen på Frilandsmuseet. Der er indgang via Højskolevej, som er en sidevej til Kongevejen. Se beliggenhed her: beliggenhed. Man kan parkere på hjørnet af Kongevejen og Højskolevej, hvorfra der er 5 minutters gang til Teatersalen.

Undervejs vil der blive serveret sandwich og drikkevarer. For at vi ikke får bestilt alt for mange sandwich, beder vi jer om at tilmelde jer arrangementet enten ved at sende en mail med husnummer og deltagerantal til bestyrelsen@aabrinken.dk  eller ved at udfylde blanketten nederst på indkaldelsen (som kommer i weekenden) og aflevere hos en af bestyrelsens medlemmer.

Som tidligere annonceret vil formandens beretning ikke blive læst op i sin helhed, men kort refereret i udvalgte bidder. Den samlede beretning vil blive husstandsomdelt umiddelbart før generalforsamlingen.

Vi håber at se alle husstande repræsenterede. På den måde får vi den bedste dialog om fælles anliggender i Åbrinken. Vi skal bl.a. snakke om forbedringer og dermed mulige besparelser i forhold til varmeforsyningen, trivsel i Åbrinken, mulighederne for at præge en kommende lokalplan og meget mere. Dertil kommer alle de forslag, som I stiller. Husk at der er deadline for at indsende forslag d. 5 oktober. Forslag sendes til bestyrelsen@aabrinken.dk eller afleveres hos en af bestyrelsens medlemmer (nr. 38, 69, 74, 153 eller 193).

Vel mødt🙂

Informationsmøde om ny vejbelægning

Bestyrelsen inviterer til informationsmøde med deltagelse af Dansk Overfladebehandling, der skal udføre vejbelægningsarbejdet. Formålet er at orientere om det forestående arbejde herunder de gener, det vil medføre i anlægsperioden, men også at vi får lejlighed til at opsamle de reservationer og bekymringer, der er blevet luftet. Datoen er d. 26. september kl. 17.00-18.00. Lokaliteten vil blive oplyst, så snart den er på plads🙂

Invitation

12/9-2016

Bestyrelsen har modtaget denne invitation fra kommunen til Peter Lund Madsen-arrangement om Vanens Magt i Galaksen. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding – se link nedenfor:

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/peterlundmadsen_pr-meddelelse_ltk_citatmso.pdf

Vi forbedrer stien ved Åkanden (tidligere DanAm)

Ved sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om at rette op på de korte stier fra vejene uden om Åbrinken og ind til vores stikveje. Den gang aftalte vi, at bestyrelsen ville prøve at tage en enkelt sti for at få nogle erfaringer og danne os et indtryk af økonomien.

Nu går vi i gang! På mandag d. 12 september starter Køge Anlægsgartner med at forbedre stien ved børnehuset Åkanden. Arbejdet betyder, at fliserne bliver fjernet, og der bliver spærret for gennemgang. Husk derfor at beregne tid til at gå en anden vej. Ellers risikerer du at komme for sent til toget🙂. Arbejdet ventes at stå på det meste af ugen og være færdigt torsdag eller fredag.

Hensigten er, at dette skal være et pilotprojekt, som kan vise, hvordan det kommer til at se ud, når stierne er færdige. Bestyrelsen regner med at stille forslag på generalforsamlingen om at fortsætte med resten af stierne hurtigst muligt, når vi har set, hvordan den første er blevet.