Åbrinkens Grundejerforening

Referat fra bestyrelsesmøde 17/12-2019

Dagsorden:

1.       Konstituering af bestyrelsen

2.       Asfaltarbejdet

3.       Varmecentralerne

4.       Generalforsamling

5.       Evt

Referat:

Ad. 1)

Bestyrelsen blev konstitueret på følgende vis:

Rune Jacobsen (69) – formand, fjernvarme

Christian Jespersen (108) – kasserer

Christian Jebjerg (23) – Probo

Christian Mossing (145) – LER

Vibeke Barkentin (177) – sekretær

Henrik Brade (4) – grønne områder

Nana Quistgaard (193) – kommunikation

Suppleant: Morten Mandrupsen (74) – fjernvarme

Ad. 2)

Formanden har deltaget i overlevering af asfaltarbejdet sammen med Lyngby Taarbæk Kommune, Pankas og brolæggeren. Der var besigtigelse af hele Åbrinken, hvor fejl og mangler blev registreret. Disse vil blive udbedret efter årsskiftet.

Ad. 3)

·       Bestyrelsen arbejder fortsat med udarbejdelse af reglement for de to varmecentraler.

·       Bestyrelsen vil indgå aftale med en rådgiver om en langsigtet plan for vedligeholdelse og drift af vores fjernvarmeinstallationer. Desuden vil der blive indgået en ny aftale om aflæsning og administration af varmemålerdata inden sommer 2020. 

Ad. 4)

Referat fra generalforsamling blev gennemgået.

Ad. 5)

Næste møde er onsdag d. 29. januar kl. 20.00.

Referat fra generalforsamling 2019

Kære åbrinkere

Godt nytår!

Referatet fra generalforsamlingen 2019 er nu blevet lagt ind på hjemmesiden. Det kan endvidere downloades her: Referat ordinær generalforsamling 2019-11-28

Mange hilsner fra bestyrelsen

Beretning mm. omdelt

Så er beretningen fra bestyrelsen samt de indkomne forslag husstandsomdelt. Husk at give fuldmagt til en anden, hvis man ikke selv kan komme. Det er vigtigt at alle stemmer høres.

Vi ses på torsdag!

Husk fejning i morgen torsdag

Husk at fjerne alle biler i Åbrinken i morgen torsdag d. 14. nov. kl 7-17.

Og så er indkaldelsen til årets generalforsamling nu omdelt og ligger i jeres postkasser 🙂

Mh Bestyrelsen

Skabelon til forslag på GF

Om et par dage omdeles indkaldelse til generalforsamlingen, der som sagt afholdes d. 28. nov. I indkaldelsen er vedlagt en skabelon, som bestyrelsen anmoder alle, der vil stille et forslag, om at bruge (jf. begrundelse i indkaldelsen). Skabelonen findes på hjemmesiden under punktet Generalforsamlingen – 2019, men kan også downloades her: GF skabelon forslag

Fejning d. 14. nov. kl. 7-17

På torsdag d. 14. nov. bliver Åbrinkens veje fejet langs kanterne. Alle skal derfor flytte deres biler ud af Åbrinken kl 7.00-17.00.
Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 28. nov. kl. 19

Bestyrelsen har tidligere meldt en dato ud for årets generalforsamling. Vi har været nødt til at udskyde en uge, således at generalforsamlingen afholdes d. 28. nov. kl 19 på Maskinmesterskolen (samme sted som de to forrige år). Der vil blive omdelt invitationer.

Vel mødt bestyrelsen 🙂

Lukket for varmen, torsdag den 17/10 grundet vedligehold.

Der bliver lukket for varmen i en periode torsdag den 17/10 grundet vedligehold. Det vil muligvis være nr. 83-271 der vil være påvirket i længst tid.

Vigtig! Biler skal være fjernet fra stamvejen senest d. 24/10 pga vejarbejde

Vi nærmer os afslutningen på vejarbejdet. Stamvejen får som det sidste stykke lagt nyt slidlag på. Er vejret til det, startes efter planen d. 24 oktober. Asfaltarbejdet forventes at vare min. 3. dage, – igen afhængig af vejret. 
Derfor skal alle biler være fjernet helt fra stamvejen senest om morgenen d. 24. oktober ved asfaltarbejdstidens begyndelse (= tidligt). Undlad at parkere på vendepladserne i medens, der kan alle bilerne alligevel ikke holde. Benyt f.eks. Bredevej, parkeringen bag Frilandsmuseet, eller din egen garage. Bemærk: Det vil være muligt at køre igennem Åbrinken i ét farbart spor, og bilerne må godt holde på sidevejene imedens, – dog ikke på hjørnerne, hvor der også skal asfalteres. 
Efter asfalteringen vil der blive udført mindre opstribningsarbejder ved vejbumpene. 
Vi ser frem til resultatet.
Bestyrelsen

Midlertidigt lukket for varmen, mandag den 14/10

Der bliver lukket for varmen i en periode mandag den 14/10 grundet vedligehold.

Referat fra bestyrelsesmøde 30/9-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 30. september 2019:

 • Asfaltarbejdet: Det blev drøftet evt at ændre udførelsen på bumpet ud for nr. 257.
 • Varme: Fremadrettet vil foreningens varmeregnskab blive ændret, så årets første og sidste elektroniske aflæsning kan ses. Bestyrelsen undersøger stadig muligheder for en erstatning af eButler, der udgår sommer 2020.
 • Byggesager:
  • Medlemmer der ved bestyrelsens mellemkomst ønsker at påtale arbejder eller anvendelser af huse og arealer, der muligvis kan være i strid med lokalplanen eller bygningsreglementet, skal henvende sig skriftligt til bestyrelsen herom. Bestyrelsen vurderer herefter, om der på foreningens vegne skal rettes henvendelse til det pågældende medlem. Bestyrelsen meddeler skriftligt sit svar til rekvirenten. Såfremt henvendelsen ikke fører til handling, vurderer rekvirenten selv, om vedkommende vil foretage sig yderligere i sagen.
  • Ved akutte episoder, hvor det observeres, at der nedtages asbest uden at forskrifter for dette er overholdt, opfordrer bestyrelsen kraftigt til at Arbejdstilsynet kontaktes omgående.
 • Grønne arealer: Bestyrelsen overvejer oprettelse af op til 6 p-pladser med el-ladestandere til brug for medlemmer og deres gæster. En mulig placering er  området hvor affaldscontainerne til papir og glas står, idet disse er varslet fjernet. Bestyrelsen undersøger muligheden for denne placering hos myndighederne, da området kan være underlagt fredning eller lokalplanbestemmelser. Viser det sig muligt, vil bestyrelsen fremsætte forslag herom på en Generalforsamling.
 • Evt.:
  • Bestyrelsen afventer mere information fra kommunen angående høring fra om overdragelse af private fællesveje.
  • Næste bestyrelsesmøde er d. 5.nov., hvor forberedelse til Generalforsamlingen d. 22.nov. er på dagsordenen.

Referat fra bestyrelsesmøde 21/8-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2019:

 • Asfaltarbejdet: De sidste to stikveje færdiggøres snarest og derefter stamvejen. Bestyrelsen er klar over, at det ikke altid lykkes brolæggerne at kommunikere om forestående arbejde og dette beklages. Bestyrelsen vil afkræve brolæggerne en endelig tidsplan, så vi har et overblik over det resterende arbejde.
 • Varme: Regnskab er på vej fra Advodan. eButler udfases efter juni 2020 pga. forældet software. Bestyrelsen indhenter tilbud fra andre udbydere.
 • Hjemmeside mm: Bestyrelsen arbejder på at få et nyt ejendomsadministrationssystem.
 • Regnskab: Grundejerforeningen har en fin likviditet. Vi afventer slutregninger på større projekter.
 • Byggesager: Bestyrelsen arbejder på, at få en afklaring af problemet med lokalplanens krav til dimensioner for en flugtvindue ved eventuel inddragelse af garage til bolig. Disse krav betyder at krav fra bygningsrelementet ikke kan overholdes.
 • Generalforsamling 2019: Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 21.nov. 2019 kl. 19.30.
 • Evt: Bestyrelsen deltager i borgermøde med borgmesteren d. 5.sep. Foreningens aftale om vintervedligehold er forlænget i 3 år.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Resterende møder i efteråret er tentativt planlagt til: 30/9 og 5/11.