Åbrinkens Grundejerforening

Beretning mm. omdelt

Så er beretningen fra bestyrelsen samt de indkomne forslag husstandsomdelt. Husk at give fuldmagt til en anden, hvis man ikke selv kan komme. Det er vigtigt at alle stemmer høres.

Vi ses på torsdag!

Husk fejning i morgen torsdag

Husk at fjerne alle biler i Åbrinken i morgen torsdag d. 14. nov. kl 7-17.

Og så er indkaldelsen til årets generalforsamling nu omdelt og ligger i jeres postkasser 🙂

Mh Bestyrelsen

Skabelon til forslag på GF

Om et par dage omdeles indkaldelse til generalforsamlingen, der som sagt afholdes d. 28. nov. I indkaldelsen er vedlagt en skabelon, som bestyrelsen anmoder alle, der vil stille et forslag, om at bruge (jf. begrundelse i indkaldelsen). Skabelonen findes på hjemmesiden under punktet Generalforsamlingen – 2019, men kan også downloades her: GF skabelon forslag

Fejning d. 14. nov. kl. 7-17

På torsdag d. 14. nov. bliver Åbrinkens veje fejet langs kanterne. Alle skal derfor flytte deres biler ud af Åbrinken kl 7.00-17.00.
Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 28. nov. kl. 19

Bestyrelsen har tidligere meldt en dato ud for årets generalforsamling. Vi har været nødt til at udskyde en uge, således at generalforsamlingen afholdes d. 28. nov. kl 19 på Maskinmesterskolen (samme sted som de to forrige år). Der vil blive omdelt invitationer.

Vel mødt bestyrelsen 🙂

Lukket for varmen, torsdag den 17/10 grundet vedligehold.

Der bliver lukket for varmen i en periode torsdag den 17/10 grundet vedligehold. Det vil muligvis være nr. 83-271 der vil være påvirket i længst tid.

Referat fra bestyrelsesmøde 30/9-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 30. september 2019:

 • Asfaltarbejdet: Det blev drøftet evt at ændre udførelsen på bumpet ud for nr. 257.
 • Varme: Fremadrettet vil foreningens varmeregnskab blive ændret, så årets første og sidste elektroniske aflæsning kan ses. Bestyrelsen undersøger stadig muligheder for en erstatning af eButler, der udgår sommer 2020.
 • Byggesager:
  • Medlemmer der ved bestyrelsens mellemkomst ønsker at påtale arbejder eller anvendelser af huse og arealer, der muligvis kan være i strid med lokalplanen eller bygningsreglementet, skal henvende sig skriftligt til bestyrelsen herom. Bestyrelsen vurderer herefter, om der på foreningens vegne skal rettes henvendelse til det pågældende medlem. Bestyrelsen meddeler skriftligt sit svar til rekvirenten. Såfremt henvendelsen ikke fører til handling, vurderer rekvirenten selv, om vedkommende vil foretage sig yderligere i sagen.
  • Ved akutte episoder, hvor det observeres, at der nedtages asbest uden at forskrifter for dette er overholdt, opfordrer bestyrelsen kraftigt til at Arbejdstilsynet kontaktes omgående.
 • Grønne arealer: Bestyrelsen overvejer oprettelse af op til 6 p-pladser med el-ladestandere til brug for medlemmer og deres gæster. En mulig placering er  området hvor affaldscontainerne til papir og glas står, idet disse er varslet fjernet. Bestyrelsen undersøger muligheden for denne placering hos myndighederne, da området kan være underlagt fredning eller lokalplanbestemmelser. Viser det sig muligt, vil bestyrelsen fremsætte forslag herom på en Generalforsamling.
 • Evt.:
  • Bestyrelsen afventer mere information fra kommunen angående høring fra om overdragelse af private fællesveje.
  • Næste bestyrelsesmøde er d. 5.nov., hvor forberedelse til Generalforsamlingen d. 22.nov. er på dagsordenen.

Status for vejrenoveringen

Kære Åbrinkere

Så starter vejrenoveringen igen efter en kort sommerpause, og der vil blive asfalteret på de to sidste sideveje med store huse fra på mandag d. 12. Husk at holde øje skiltningen, og husk at flytte biler fra vejarealet – og hvis muligt helt ud af Åbrinken – for at gøre  det lettere for servicevogne, pakkepost mv. at komme rundt. Bemærk at afhentning af have- og husholdningsaffald er udfordret under lukning af vejene. Kør evt. skraldecontainere ud på den åbne side af afspærringen, for at være sikker på at få dem tømt.

Det lader også til, at vi får repareret udkørslen til I.C. Modewegsvej snart, måske allerede fredag d. 9. august. Det vil være en stor hjælp, hvis alle benytter en af de to andre veje ind i Åbrinken, hvis der er vejarbejde igang ved I.C. Modewegsvej.

Tusind tak for hjælpen 🙂

Referat fra bestyrelsesmøde 24/6-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019:

 • Der vil blive indkøbt nyt udstyr (trykholdeanlæg) til varmecentralen i nr. 195. Det nuværende er ved at være udtjent og vi opnår en række nye funktionaliteter med det nye.
 • I forbindelse med at der er varme hele året, bliver det nu muligt at udlede de reelle udgifter ved helårsvarme. Der vil være orientering om dette ved næste generalforsamling.
 • Bestyrelsen har givet spejderne (vores nabo) tilladelse til at afholde et arrangement d. 26-27 oktober 2019 på Åbrinkens græsareal foran rækken tættest på Skodsborgvej.
 • Status for brugs- og adgangsforhold til de to varmecentraler blev diskuteret.
 • Foreningen fortsætter den nuværende ordning med JO Entreprice angående snerydning, fejning (2 gange årligt) og brøndsugning (1 gang årligt).
 • Besstyrelsen er ved at undersøge muligheden for at installere en hjertestarter centralt i Åbrinken.
 • Retningslinjer for opsætning af ellader-stik blev diskuteret. Bestyrelsen laver et forarbejde, som præsenteres på næste generalforsamling, mhp. at formulere vejledende retningslinjer.
 • Bestyrelsen er bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem lokalplanen og bygningsreglementet (BR18) ift. dimensionelle krav til flugtvindue ved inddragelse af garage til beboelse. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen angående dette.
 • Det er fortsat forventningen, at asfaltarbejdet færdiggøres i indeværende år. Der må dog påregnes nogen stilstand i sommerperioden, men ingen veje vil blive efterladt ubenyttelige i ferien. Hullerne ved I.C. Modewegsvej vil blive udbedret.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og gør opmærksom på, at der vil være længere behandlingstid i sommerperioden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Efterårets møder er tentativt planlagt til: 21/8, 30/9 og 5/11.

Ingen Skt Hans i år

Kære Åbrinkere

Der er ingen der har meldt sig som bålmester. Der afholdes derfor ikke Skt Hans bål i Åbrinken i år. Vi må håbe at nogen melder sig ved næste generalforsamling, så vi kan få traditionen op at køre igen fremadrettet.

Legepladsen er lukningstruet…. Arbejdsaften mandag den 20/5 fra kl. 18:30

Kære alle brugere af legepladsen.

Legepladsinspektøren har påpeget en del mangler på vores dejlige legeplads. Hvis ikke det bliver udbedret vil hele eller dele af legepladsen blive nedtaget og lukket. Legepladsudvalget har derfor planlagt en vedligeholdelsesaften på mandag (20/5) fra kl. 18:30.

Kom gerne og giv et nap med.

På vegne af legepladsudvalget.

Overblik over foreningens værktøj

Kære Åbrinkere

Bestyrelsen forsøger at få et overblik over, hvor foreningens værktøj er. Flere efterspørger værktøjet, og vi har brug for at vide, hvem der opbevarer det. Ring derfor meget gerne til Nana: 22 31 82 17, hvis du har værktøj liggende. Så kan vi notere på hjemmesiden, hvem der har hvad.

Tak for hjælpen,

Bestyrelsen 🙂