Åbrinkens Grundejerforening

Rettelse til forrige post

Så skete der lige en fejl 🙂

Planen der netop er blevet delt indeholder selvfølgelig ikke information om, hvilke husstande der er tilmeldt, så her følger en oversigt over det. Den må I derfor også meget gerne orientere jer i. Oversigten kan hentes HER.

Fortæl gerne naboer I ved ikke ser hjemmeside/facebook om muligheden for skift af ventiler

I forlængelse af forrige opslag på hjemmesiden, vil vi gerne opfordre til, at I viderebringer beskeden om at tilmelde sig skift af ventiler til naboer og andre i nærheden, som I ved ikke ser/har adgang til hjemmeside/facebook.

På den måde får alle dels muligheden for en god pris, dels undgår vi, at der skal lukkes for vandet mere end en gang pr. række.

Tak for hjælpen 🙂

Vigtig deadline 1. april: Frist for at tilmelde sig skift af ventiler!

Om kort tid – formentlig i løbet af april – vil Lyngby Taarbæk Forsyning udskifte vores vandmålere. Vandmålerne kan dog ikke udskiftes, hvis de ventiler der sidder lige før og efter måleren ikke kan åbne og lukke helt. Bestyrelsen har derfor været i dialog med Allan Bentsen VVS om at få skiftet de to ventiler. Det er bestyrelsens vurdering at mange husstandes ventiler enten ikke kan rokkes eller ikke kan lukkes helt. Det er ikke mærkeligt, da de fleste har oprindelige ventiler siddende. Dette er derfor en god lejlighed til at få dem skiftet uanset om de fortsat lige akkurat fungerer.

Hvis du ønsker at få skiftet dine ventiler, tilbyder bestyrelsen at koordinere dette ved at lave en samlet bestilling til Bentsen. Det, du skal gøre, er at skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk senest 1. april. Skriv “Skift af ventiler” i titlen og noter navn og husnummer i selve mailen.

Vi har ikke en nøjagtig pris, men et bud er ca. 1000 kr. pr. husstand. Når vi har modtaget jeres tilmeldinger, sender vi den samlede bestilling til Bentsen. Herefter modtager vi en pris, som vi meddeler via hjemmesiden samt facebook. Hvis du efter pris-oplysning IKKE ønsker at få ventilerne skiftet, skal du aktivt meddele bestyrelsen dette. Bentsen afregner individuelt med de involverede husstande.

Se eksempler nedenfor på, hvordan ventilerne kan sidde placeret. Vandmåleren sidder i viktualiekælderen under trappen. På nederste foto er det ventil 1 (før) og 2 (efter), det drejer sig om.

Du tjekker om ventilerne kan lukke helt ved at tænde for vandet fx ude i køkkenet. Luk derefter ventilen før vandmåler. Vandet i køkkenhanen skal nu stoppe helt, ellers er ventilen ikke tæt. Gør det samme med ventilen efter vandmåleren. Begge ventiler skal kunne stoppe vandet helt.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Lækage i fjernvarmesystem fundet.

En defekt sikkerhedsventil i den ene varmecentral har sendt fjernvarmevand til kloakken. Det er altså ikke en beboelse der er årsagen.

Tak for tilbagemeldinger, vi beklager ulejligheden.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens mail er i udu

Kære Åbrinkere

Vores mail er i udo og indtil den virker igen, kan henvendelser kun ske telefonisk. Alle numre er listet på hjemmesiden under Bestyrelsen, hvor det ligeledes fremgår hvem der har hvilke ansvarsområder og dermed den relevante at kontakte. Ved tvivl kontaktes formanden.

 

Nyhedsbrev fra YouSee

Bestyelsen har modtaget nyhedsbrev fra YouSee. Noget om nogle ekstra kanaler ift. Corona. Brevet kan downloades her: Nyhedsbrev YouSee

Vedrørende bredbåndsnet og foreningsaftale med YouSee

Bestyrelsen har modtaget et nyhedsbrev fra YouSee, der fortæller lidt om de muligheder vi har, qua vores foreningsaftale med dem. Se brevet her: Internethastighed 300

Mange hilsner

Bestyrelsen 🙂

Referat fra bestyrelsesmøde 29-1-2020

1) Varme

Bestyrelsen arbejder videre med en løsning til opsamling af målerdata fra varmeanlægget efter af e-butler stopper til sommer.

Bestyrelsen indhenter tilbud på en serviceaftale på varmeanlægget. I forbindelse med denne serviceaftale indhenter bestyrelsen tilbud på installation af omløb på varmestrengen.

Bestyrelsen har besigtiget kælderlokalerne i  Åbrinken 78 d. 22/1 og arbejder fortsat på at lukke en aftale om reglement.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at lukke en aftale om reglement for Åbrinken 195.

2) Grønne områder

3) Byggesager

Bestyrelsen har modtaget svar fra kommunen angående sagen om problemstillingen med at flugtvinduer i ombyggede garager ikke på samme tid kan overholde lokalplanen og bygningsreglementet. Der følges op på svaret.

4) LER

Pga. lovpligtige ændringer af ledningsejerregistret indgår bestyrelsen en aftale med et rådgivende ingeniørfirma om digitalisering af vores ledningsoplysninger.

5) Evt.

Næste møde afholdes d. 12. marts.

Referat fra bestyrelsesmøde 17/12-2019

Dagsorden:

1.       Konstituering af bestyrelsen

2.       Asfaltarbejdet

3.       Varmecentralerne

4.       Generalforsamling

5.       Evt

Referat:

Ad. 1)

Bestyrelsen blev konstitueret på følgende vis:

Rune Jacobsen (69) – formand, fjernvarme

Christian Jespersen (108) – kasserer

Christian Jebjerg (23) – Probo

Christian Mossing (145) – LER

Vibeke Barkentin (177) – sekretær

Henrik Brade (4) – grønne områder

Nana Quistgaard (193) – kommunikation

Suppleant: Morten Mandrupsen (74) – fjernvarme

Ad. 2)

Formanden har deltaget i overlevering af asfaltarbejdet sammen med Lyngby Taarbæk Kommune, Pankas og brolæggeren. Der var besigtigelse af hele Åbrinken, hvor fejl og mangler blev registreret. Disse vil blive udbedret efter årsskiftet.

Ad. 3)

·       Bestyrelsen arbejder fortsat med udarbejdelse af reglement for de to varmecentraler.

·       Bestyrelsen vil indgå aftale med en rådgiver om en langsigtet plan for vedligeholdelse og drift af vores fjernvarmeinstallationer. Desuden vil der blive indgået en ny aftale om aflæsning og administration af varmemålerdata inden sommer 2020. 

Ad. 4)

Referat fra generalforsamling blev gennemgået.

Ad. 5)

Næste møde er onsdag d. 29. januar kl. 20.00.

Referat fra generalforsamling 2019

Kære åbrinkere

Godt nytår!

Referatet fra generalforsamlingen 2019 er nu blevet lagt ind på hjemmesiden. Det kan endvidere downloades her: Referat ordinær generalforsamling 2019-11-28

Mange hilsner fra bestyrelsen

Beretning mm. omdelt

Så er beretningen fra bestyrelsen samt de indkomne forslag husstandsomdelt. Husk at give fuldmagt til en anden, hvis man ikke selv kan komme. Det er vigtigt at alle stemmer høres.

Vi ses på torsdag!