Åbrinkens Grundejerforening

Referat fra bestyrelsesmøde 24/6-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019:

  • Der vil blive indkøbt nyt udstyr (trykholdeanlæg) til varmecentralen i nr. 195. Det nuværende er ved at være udtjent og vi opnår en række nye funktionaliteter med det nye.
  • I forbindelse med at der er varme hele året, bliver det nu muligt at udlede de reelle udgifter ved helårsvarme. Der vil være orientering om dette ved næste generalforsamling.
  • Bestyrelsen har givet spejderne (vores nabo) tilladelse til at afholde et arrangement d. 26-27 oktober 2019 på Åbrinkens græsareal foran rækken tættest på Skodsborgvej.
  • Status for brugs- og adgangsforhold til de to varmecentraler blev diskuteret.
  • Foreningen fortsætter den nuværende ordning med JO Entreprice angående snerydning, fejning (2 gange årligt) og brøndsugning (1 gang årligt).
  • Besstyrelsen er ved at undersøge muligheden for at installere en hjertestarter centralt i Åbrinken.
  • Retningslinjer for opsætning af ellader-stik blev diskuteret. Bestyrelsen laver et forarbejde, som præsenteres på næste generalforsamling, mhp. at formulere vejledende retningslinjer.
  • Bestyrelsen er bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem lokalplanen og bygningsreglementet (BR18) ift. dimensionelle krav til flugtvindue ved inddragelse af garage til beboelse. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen angående dette.
  • Det er fortsat forventningen, at asfaltarbejdet færdiggøres i indeværende år. Der må dog påregnes nogen stilstand i sommerperioden, men ingen veje vil blive efterladt ubenyttelige i ferien. Hullerne ved I.C. Modewegsvej vil blive udbedret.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og gør opmærksom på, at der vil være længere behandlingstid i sommerperioden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Efterårets møder er tentativt planlagt til: 21/8, 30/9 og 5/11.

Ingen Skt Hans i år

Kære Åbrinkere

Der er ingen der har meldt sig som bålmester. Der afholdes derfor ikke Skt Hans bål i Åbrinken i år. Vi må håbe at nogen melder sig ved næste generalforsamling, så vi kan få traditionen op at køre igen fremadrettet.

Legepladsen er lukningstruet…. Arbejdsaften mandag den 20/5 fra kl. 18:30

Kære alle brugere af legepladsen.

Legepladsinspektøren har påpeget en del mangler på vores dejlige legeplads. Hvis ikke det bliver udbedret vil hele eller dele af legepladsen blive nedtaget og lukket. Legepladsudvalget har derfor planlagt en vedligeholdelsesaften på mandag (20/5) fra kl. 18:30.

Kom gerne og giv et nap med.

På vegne af legepladsudvalget.

Overblik over foreningens værktøj

Kære Åbrinkere

Bestyrelsen forsøger at få et overblik over, hvor foreningens værktøj er. Flere efterspørger værktøjet, og vi har brug for at vide, hvem der opbevarer det. Ring derfor meget gerne til Nana: 22 31 82 17, hvis du har værktøj liggende. Så kan vi notere på hjemmesiden, hvem der har hvad.

Tak for hjælpen,

Bestyrelsen 🙂

Sankt Hans bålmester eftersøges

Kære Åbrinkere

Vi nærmer os Sankt Hans og ÅBBÅ vil, så vidt vides, gerne spille for os, men men men – vi kan ikke afholde Sankt Hans uden en bålmester!

Der skal snarest muligt findes en bålmester. Før vi har en sådan på plads, vil gartneren ikke lægge affald på bålpladsen, og så er der ikke noget at futte af.

Meld dig nu – enten her på hjemmesiden via kommentarfeltet eller på facebook. Du vil blive hyldet som en sand helt.

At være bålmester kræver ikke så meget. Der skal printes nogle midsommer-viser (udgifter refunderes let og smidigt – kræver ikke bilag, et estimat er godt nok). Der skal sendes info ud via hjemmeside og facebook. Og så skal bålet tændes.

Tjansen udløser naturligvis en flot vingave, som uddeles på generalforsamlingen. Og så vil din indsats glæde rigtigt mange folk i Åbrinken.

Meld dig før din nabo 🙂

Ekstraordinær generalforsamling aflyst

Kære Åbrinkere

På den ordinære Generalforsamling (GF) i november blev det vedtaget, at vi skulle holde varme på i Åbrinken hele året fremover. Der var dog udfordringer med at kunne redegøre for de reelle omkostninger hertil. Med de oplysninger vi havde dengang, blev det aftalt at vi ville holde varme på i 2019. Bestyrelsen kan derfor bekræfte, at der ikke vil blive lukket for (fjern-)varmen i sommermånederne i år. Vi har også fået bekræftet, at vi – undtagelsesvist – vil få samme udgift til de månedlige faste omkostninger i 2019 som for foregående år. Varmeleverandøren Holte Fjernvarme (HF) arbejder med en ny betalingsberegning for varmelevering, der med stor sandsynlig vil forhøje bl.a. den faste afgift, altså vores månedlige “grundbetaling”. Hertil kan komme justeringer for selve forbruget. Dette arbejde hos HF er endnu ikke færdigt, og vil først blive det efter sommerperioden.

På vores GF i november, blev det samtidigt vedtaget, at det skulle fremgå af vedtægterne, at der var varme på varmeanlægget hele året. Denne beslutning kunne dog ikke blive endelig, idet der var for få fremmødte. Derfor skulle en ekstraordinær generalforsamling (x-gf) afholdes inden årsskiftet. Denne x-gf måtte bestyrelsen tidligere udskyde til maj måned i år, da det fortsat ikke var muligt at kende de økonomiske konsekvenser af forslaget. Det er desværre fortsat situationen. Vi kan ikke før efter sommerferien påregne at en fastlæggelse af omkostningerne vil være aftalt hos vores varmeleverandør.

De oplysninger vi har fået fra HF gør det tydeligt, at vores udgifter til at holde varme på anlægget hele året vil stige væsentligt. Hermed menes væsentligt mere end de omkostninger der blev fremlagt på GF i november på ca. 700 kr/år/husstand.

Bestyrelsen finder derfor, at beslutningen om at indskrive helårsvarme i vedtægterne er foretaget på et uoplyst grundlag. Som følge heraf annullerer vi hermed den ekstraordinære generalforsamling omkring vedtægtsændringer for helårsvarme. Det er fortsat ikke muligt at kende de fremtidige omkostninger til helårsvarme.

Da vi forventer at omkostningerne til helårsvarme vil blive endeligt fastlagt af bestyrelsen for Holte Fjernvarme i august/september måned, vil vi oplyse medlemmerne om, at forslaget kan genfremsættes til beslutning på den kommende ordinære generalforsamling i Åbrinken til efteråret.

Men altså; der lukkes ikke for varmen i månederne juni-juli-august i år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Justering af sendestyrke på varmemåler – Udvalgte beboelser

Til beboere i nr. 7, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 33, 39, 45, 51, 53, 55, 75, 77, 108, 111, 114, 131, 163, 171, 199, 209 og 249

Husk at Kamstrup kommer forbi på mandag for at justere sendestyrken på jeres varmemåler. I skal derfor sørge få adgang til displayenheden jf. det omdelte Brev fra sidste uge i jeres postkasse.

God weekend

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ny dato for fejning: 2. maj

Kære Åbrinkere

Der var anmeldt fejning i vejene i torsdags d. 25. april, og flere påpegede at det ikke skete. Det skyldes at mange havde glemt at flytte deres bil. Der er derfor aftalt en ny dag nemlig på torsdag i denne uge, – d. 2. maj. Fejebilen kommer mellem 8.30 og 10.30. Kan vi aftale at alle flytter deres bil HELT UD AF ÅBRINKEN torsdag morgen?  Så vil der til gengæld blive fejet torsdag formiddag. Husk det nu! Næste gang bliver til november.

Tak for hjælpen 🙂

Bilfrie veje den 25. april

Kære alle
Så er det blevet tid til, at vi får fejet vores veje. Dette sker torsdag den 25. april. Firmaet der gør dette for os, anmoder om ingen (eller så få som muligt) parkerer på vejene denne dag, da de ellers ikke kan udføre arbejdet ordentligt.
Altså bilfrie veje den 25. april i hele Åbrinken 🙂

Har du hæk ud til stamvejen?

Kære alle

Som I nok har lagt mærke til, er brolæggerne i fuld gang med stamvejen 🙂

Brolæggerne skal gerne kunne arbejde i hele fortovets bredde, når de lægger nye fortov. Kommunen anmoder derfor om, at alle, der har hæk ud til stamvejen, søger for at hæk/hegn holder sig inden for byggelinjen. Lygtepæle er en god rettesnor, da de typisk vil stå lige foran byggelinjen. Hvis en hæk rager for langt ud, vil kommunen give ejeren påbud om at klippe hækken.

Vi håber, at der er forståelse for dette 🙂

Fortsat god påske!

Orientering om halvmaraton d. 28. april

Kære alle

Vi har modtaget en forhåndsorientering om et halvmaratonløb d. 28. april 2019 i vores område. Se disse skrivelser fra arrangøren angående selve løbet og trafikomlægninger.

God Påske 🙂

Tomrør i stamvejen – vedtaget på GF – men ikke i overensstemmelse med vedtægter

Kære Åbrinkere

Ved generalforsamlingen d. 22. november 2018 blev det besluttet at lægge tomrør (til trækning af lyslederkabler) i stamvejen, når fortovet alligevel vil blive gravet op i forbindelse med asfaltarbejdet. Denne beslutning er efterfølgende blevet anfægtet af medlemmer i foreningen i forhold til, om den er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, når det på generalforsamlingen samtidig blev besluttet, at fibernettet IKKE skal bruges til at overvåge lækager i fjernvarmesystemet. Bestyrelsen har følgelig sendt sagen til vurdering hos foreningens administrator og advokat Uffe Thorlacius fra Advodan. På denne baggrund kan bestyrelsen nu meddele følgende:

Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at oprette og drive et fibernet. Dette vil kun kunne gennemføres, såfremt samtlige af Åbrinkens 193 medlemmer godkender arbejdet – altså et 100% tilsagn. En beslutning om at lægge tomrør til trækning af lyslederkabler i stamvejen vil kun kunne gennemføres, hvis den er baseret på den omstændighed, at man vil foretage en overvågning af varmeanlægget via fibernettet. Derfor har bestyrelsen valgt at stoppe projektet.

De medlemmer, der i fællesskab ønsker at oprette og drive et fibernet til fælles brug i Åbrinken, kan gøre dette ved at danne en “fibernet-forening”. En sådan forening vil kunne arbejde med opgaven og derigennem tilbyde en nøglefærdig løsning til fibernet-foreningens medlemmer. Andre kan evt. afvente, at en større operatør tilbyder en fælles løsning, hvilket ikke er usandsynligt.

De midler (maks. 625.000 kr.), der kunne bruges til rør-arbejdet, vil fortsat blive indbetalt løbende gennem fastholdelse af fællesudgifternes størrelse. Den likviditet opretholder vi, så vi kan betale for asfalteringens slidlag af egne midler som tidligere besluttet. Når det projekt er gennemført, vil fællesudgifternes størrelse kunne genovervejes.

Mvh Bestyrelsen