Åbrinkens Grundejerforening

Midlertidigt lukket for varmen, mandag den 14/10

Der bliver lukket for varmen i en periode mandag den 14/10 grundet vedligehold.

Referat fra bestyrelsesmøde 30/9-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 30. september 2019:

 • Asfaltarbejdet: Det blev drøftet evt at ændre udførelsen på bumpet ud for nr. 257.
 • Varme: Fremadrettet vil foreningens varmeregnskab blive ændret, så årets første og sidste elektroniske aflæsning kan ses. Bestyrelsen undersøger stadig muligheder for en erstatning af eButler, der udgår sommer 2020.
 • Byggesager:
  • Medlemmer der ved bestyrelsens mellemkomst ønsker at påtale arbejder eller anvendelser af huse og arealer, der muligvis kan være i strid med lokalplanen eller bygningsreglementet, skal henvende sig skriftligt til bestyrelsen herom. Bestyrelsen vurderer herefter, om der på foreningens vegne skal rettes henvendelse til det pågældende medlem. Bestyrelsen meddeler skriftligt sit svar til rekvirenten. Såfremt henvendelsen ikke fører til handling, vurderer rekvirenten selv, om vedkommende vil foretage sig yderligere i sagen.
  • Ved akutte episoder, hvor det observeres, at der nedtages asbest uden at forskrifter for dette er overholdt, opfordrer bestyrelsen kraftigt til at Arbejdstilsynet kontaktes omgående.
 • Grønne arealer: Bestyrelsen overvejer oprettelse af op til 6 p-pladser med el-ladestandere til brug for medlemmer og deres gæster. En mulig placering er  området hvor affaldscontainerne til papir og glas står, idet disse er varslet fjernet. Bestyrelsen undersøger muligheden for denne placering hos myndighederne, da området kan være underlagt fredning eller lokalplanbestemmelser. Viser det sig muligt, vil bestyrelsen fremsætte forslag herom på en Generalforsamling.
 • Evt.:
  • Bestyrelsen afventer mere information fra kommunen angående høring fra om overdragelse af private fællesveje.
  • Næste bestyrelsesmøde er d. 5.nov., hvor forberedelse til Generalforsamlingen d. 22.nov. er på dagsordenen.

Referat fra bestyrelsesmøde 21/8-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2019:

 • Asfaltarbejdet: De sidste to stikveje færdiggøres snarest og derefter stamvejen. Bestyrelsen er klar over, at det ikke altid lykkes brolæggerne at kommunikere om forestående arbejde og dette beklages. Bestyrelsen vil afkræve brolæggerne en endelig tidsplan, så vi har et overblik over det resterende arbejde.
 • Varme: Regnskab er på vej fra Advodan. eButler udfases efter juni 2020 pga. forældet software. Bestyrelsen indhenter tilbud fra andre udbydere.
 • Hjemmeside mm: Bestyrelsen arbejder på at få et nyt ejendomsadministrationssystem.
 • Regnskab: Grundejerforeningen har en fin likviditet. Vi afventer slutregninger på større projekter.
 • Byggesager: Bestyrelsen arbejder på, at få en afklaring af problemet med lokalplanens krav til dimensioner for en flugtvindue ved eventuel inddragelse af garage til bolig. Disse krav betyder at krav fra bygningsrelementet ikke kan overholdes.
 • Generalforsamling 2019: Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 21.nov. 2019 kl. 19.30.
 • Evt: Bestyrelsen deltager i borgermøde med borgmesteren d. 5.sep. Foreningens aftale om vintervedligehold er forlænget i 3 år.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Resterende møder i efteråret er tentativt planlagt til: 30/9 og 5/11.

Husk Åbrinken sommerfest på lørdag

Åbrinken sommerfest 31. august 2019 (!)
Mere hygge end nogensinde. Ingen tilmelding nødvendig.
I år er vi på plænen ned mod Mølleåen. Her er vi tæt på vores hjem, så vi kan gå til og fra og hente mad, trøjer, tæpper etc – og vi er tæt på boldbaner og legeplads.
Programmet er som følger:
Kl 14:30: fadølsanlægget ankommer og vi mødes alle og sætter foreningens tre telte op og rigger til med de nødvendige tæpper, borde, grille osv.  Der er saftevandspunch til børnene. Medbring evt en thermokande kaffe.
Kl 15:30 vi er sammen om at lave boldspilsturnering på plænen og hygge.
Kl 16:30 Surprise act for børn og barnlige sjæle!
Herefter går vi hjem og henter vores retter til buffetten. Og vi tænder op i grillene. Medbring noget til salatbordet og til dessertbordet.  Selvfølgelig behøver man ikke lave de helt store kokkerier til begge borde – men tag nok med til at din egen familie ville kunne blive mætte & tilfredse.
Kl 18:00 går vi til bords med en sang.
Næste dag mødes vi til teltnedtagning. Vi glæder os til at se jer
NB aflyses i tilfælde af kraftig regn.
Vel mødt festudvalget

Husk Åbrinkens Loppemarked 25.aug

Husk at der en Loppemarked på plænen foran Bellini på søndag d. 25.aug kl. 13-16.

Der vil som altid være friskristet kaffe, kage, sjove aktiviteter, masser af legetøj og meget mere. Så kom og vær med 🙂 🙂 🙂

Status for vejrenoveringen

Kære Åbrinkere

Så starter vejrenoveringen igen efter en kort sommerpause, og der vil blive asfalteret på de to sidste sideveje med store huse fra på mandag d. 12. Husk at holde øje skiltningen, og husk at flytte biler fra vejarealet – og hvis muligt helt ud af Åbrinken – for at gøre  det lettere for servicevogne, pakkepost mv. at komme rundt. Bemærk at afhentning af have- og husholdningsaffald er udfordret under lukning af vejene. Kør evt. skraldecontainere ud på den åbne side af afspærringen, for at være sikker på at få dem tømt.

Det lader også til, at vi får repareret udkørslen til I.C. Modewegsvej snart, måske allerede fredag d. 9. august. Det vil være en stor hjælp, hvis alle benytter en af de to andre veje ind i Åbrinken, hvis der er vejarbejde igang ved I.C. Modewegsvej.

Tusind tak for hjælpen 🙂

Referat fra bestyrelsesmøde 24/6-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019:

 • Der vil blive indkøbt nyt udstyr (trykholdeanlæg) til varmecentralen i nr. 195. Det nuværende er ved at være udtjent og vi opnår en række nye funktionaliteter med det nye.
 • I forbindelse med at der er varme hele året, bliver det nu muligt at udlede de reelle udgifter ved helårsvarme. Der vil være orientering om dette ved næste generalforsamling.
 • Bestyrelsen har givet spejderne (vores nabo) tilladelse til at afholde et arrangement d. 26-27 oktober 2019 på Åbrinkens græsareal foran rækken tættest på Skodsborgvej.
 • Status for brugs- og adgangsforhold til de to varmecentraler blev diskuteret.
 • Foreningen fortsætter den nuværende ordning med JO Entreprice angående snerydning, fejning (2 gange årligt) og brøndsugning (1 gang årligt).
 • Besstyrelsen er ved at undersøge muligheden for at installere en hjertestarter centralt i Åbrinken.
 • Retningslinjer for opsætning af ellader-stik blev diskuteret. Bestyrelsen laver et forarbejde, som præsenteres på næste generalforsamling, mhp. at formulere vejledende retningslinjer.
 • Bestyrelsen er bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem lokalplanen og bygningsreglementet (BR18) ift. dimensionelle krav til flugtvindue ved inddragelse af garage til beboelse. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen angående dette.
 • Det er fortsat forventningen, at asfaltarbejdet færdiggøres i indeværende år. Der må dog påregnes nogen stilstand i sommerperioden, men ingen veje vil blive efterladt ubenyttelige i ferien. Hullerne ved I.C. Modewegsvej vil blive udbedret.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og gør opmærksom på, at der vil være længere behandlingstid i sommerperioden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Efterårets møder er tentativt planlagt til: 21/8, 30/9 og 5/11.

Ingen Skt Hans i år

Kære Åbrinkere

Der er ingen der har meldt sig som bålmester. Der afholdes derfor ikke Skt Hans bål i Åbrinken i år. Vi må håbe at nogen melder sig ved næste generalforsamling, så vi kan få traditionen op at køre igen fremadrettet.

Legepladsen er lukningstruet…. Arbejdsaften mandag den 20/5 fra kl. 18:30

Kære alle brugere af legepladsen.

Legepladsinspektøren har påpeget en del mangler på vores dejlige legeplads. Hvis ikke det bliver udbedret vil hele eller dele af legepladsen blive nedtaget og lukket. Legepladsudvalget har derfor planlagt en vedligeholdelsesaften på mandag (20/5) fra kl. 18:30.

Kom gerne og giv et nap med.

På vegne af legepladsudvalget.

Overblik over foreningens værktøj

Kære Åbrinkere

Bestyrelsen forsøger at få et overblik over, hvor foreningens værktøj er. Flere efterspørger værktøjet, og vi har brug for at vide, hvem der opbevarer det. Ring derfor meget gerne til Nana: 22 31 82 17, hvis du har værktøj liggende. Så kan vi notere på hjemmesiden, hvem der har hvad.

Tak for hjælpen,

Bestyrelsen 🙂

Sankt Hans bålmester eftersøges

Kære Åbrinkere

Vi nærmer os Sankt Hans og ÅBBÅ vil, så vidt vides, gerne spille for os, men men men – vi kan ikke afholde Sankt Hans uden en bålmester!

Der skal snarest muligt findes en bålmester. Før vi har en sådan på plads, vil gartneren ikke lægge affald på bålpladsen, og så er der ikke noget at futte af.

Meld dig nu – enten her på hjemmesiden via kommentarfeltet eller på facebook. Du vil blive hyldet som en sand helt.

At være bålmester kræver ikke så meget. Der skal printes nogle midsommer-viser (udgifter refunderes let og smidigt – kræver ikke bilag, et estimat er godt nok). Der skal sendes info ud via hjemmeside og facebook. Og så skal bålet tændes.

Tjansen udløser naturligvis en flot vingave, som uddeles på generalforsamlingen. Og så vil din indsats glæde rigtigt mange folk i Åbrinken.

Meld dig før din nabo 🙂

Ekstraordinær generalforsamling aflyst

Kære Åbrinkere

På den ordinære Generalforsamling (GF) i november blev det vedtaget, at vi skulle holde varme på i Åbrinken hele året fremover. Der var dog udfordringer med at kunne redegøre for de reelle omkostninger hertil. Med de oplysninger vi havde dengang, blev det aftalt at vi ville holde varme på i 2019. Bestyrelsen kan derfor bekræfte, at der ikke vil blive lukket for (fjern-)varmen i sommermånederne i år. Vi har også fået bekræftet, at vi – undtagelsesvist – vil få samme udgift til de månedlige faste omkostninger i 2019 som for foregående år. Varmeleverandøren Holte Fjernvarme (HF) arbejder med en ny betalingsberegning for varmelevering, der med stor sandsynlig vil forhøje bl.a. den faste afgift, altså vores månedlige “grundbetaling”. Hertil kan komme justeringer for selve forbruget. Dette arbejde hos HF er endnu ikke færdigt, og vil først blive det efter sommerperioden.

På vores GF i november, blev det samtidigt vedtaget, at det skulle fremgå af vedtægterne, at der var varme på varmeanlægget hele året. Denne beslutning kunne dog ikke blive endelig, idet der var for få fremmødte. Derfor skulle en ekstraordinær generalforsamling (x-gf) afholdes inden årsskiftet. Denne x-gf måtte bestyrelsen tidligere udskyde til maj måned i år, da det fortsat ikke var muligt at kende de økonomiske konsekvenser af forslaget. Det er desværre fortsat situationen. Vi kan ikke før efter sommerferien påregne at en fastlæggelse af omkostningerne vil være aftalt hos vores varmeleverandør.

De oplysninger vi har fået fra HF gør det tydeligt, at vores udgifter til at holde varme på anlægget hele året vil stige væsentligt. Hermed menes væsentligt mere end de omkostninger der blev fremlagt på GF i november på ca. 700 kr/år/husstand.

Bestyrelsen finder derfor, at beslutningen om at indskrive helårsvarme i vedtægterne er foretaget på et uoplyst grundlag. Som følge heraf annullerer vi hermed den ekstraordinære generalforsamling omkring vedtægtsændringer for helårsvarme. Det er fortsat ikke muligt at kende de fremtidige omkostninger til helårsvarme.

Da vi forventer at omkostningerne til helårsvarme vil blive endeligt fastlagt af bestyrelsen for Holte Fjernvarme i august/september måned, vil vi oplyse medlemmerne om, at forslaget kan genfremsættes til beslutning på den kommende ordinære generalforsamling i Åbrinken til efteråret.

Men altså; der lukkes ikke for varmen i månederne juni-juli-august i år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen