Status fra vores fælles varmesystem maj 2018

Kære Åbrinkere.

Temperaturerne stiger og behovet for varme radiatorer bliver mindre. Vi tænkte at det var et passende tidspunkt at evaluere den forgangne fyringssæson og informere beboerne om status på vores fælles varmeforsyning.

Kort resume

En positiv udvikling er i gang, både teknisk og økonomisk. Varmeanlægget fungerer tilfredsstillende inklusiv de nye komponenter. Vi er tilfredse med vores nye serviceleverandør Bentsen VVS og nye moderne fjernvarmemålere monteres af Kamstrup i juni.  Målerne, bør monteres i let tilgængelig øjenhøjde over gulv. De viser opdaterede data indenfor sekunder. De er en del af fundamentet for billigere fjernvarme i fremtiden. Bestyrelsen har besluttet at arbejde for helårsfjernvarme i Åbrinken, fordi det er godt for økonomien, komforten og miljøet.

De der ikke bliver skræmt af tekniske og økonomiske forklaringer kan læse den følgende mere dybdegående beskrivelse. Ellers spring til næste skillelinje.


Status

Ny Danfoss styring & ny serviceleverandør

Styringsanlægget er skiftet til en brugervenlig Danfoss styring og vi har dermed fået effektiv overvågning. Man kan i realtid følge anlæggets vigtigste driftstilstande og ved driftsproblemer sendes automatisk alarm til Bentsen VVS. Vi er styringsmæssigt blevet Herre i eget hus og kan skifte serviceudbyder, hvis vi en dag måtte ønske det. Skiftet af serviceudbyder betyder en besparelse på over 200.000 kr/år og vi oplever samtidig et højere serviceniveau.

Ændringer i den sydlige varmekreds (nr.2-124 og 1-83).

Et nyt online trykholdeanlæg og online vandmålere kan bruges til at indkredse lækager til delområder. To store lækager er således blevet lokaliseret og stoppet indenfor det seneste ½ år. En enkelt af disse lækager har andraget grundejerforeningen et tab på ca. 120.000 kr. Dertil skal lægges gener og følgeskader i den enkelte bolig. Vi ønsker ingen lækager og vi ønsker at finde dem hurtigt når de optræder.

En nye varmeveksler fra december fungerer meget energiøkonomisk som følge af en rigtig god varmeoverføring.

Støjgenerne fra varmecentralen nr. 78 er nu elimineret til glæde for de omkringliggende beboere.

Nye energimålere fra Kamstrup – få dem venligst op i øjenhøjde 😊:

Som besluttet på sidste generalforsamling er vores fjernvarmemålere ved at blive skiftet til en moderne type. Nogle har allerede fået skiftet og de resterende målere forventes monteret af Kamstrup i løbet af juni måned. Varmeregnskabet formodes derfor at blive forsinket i forhold til tidligere år.

Målerne har en 5 meter lang ledning. Med hurtig opdateringshastighed (8 sekunder) kan beboeren lære af sine handlinger og få øget forståelse for eget varmeforbrug. Vi opfordrer alle til at få målere monteret i en let aflæselig øjenhøjde over gulv. Det giver læring og besparelser i privatøkonomien.

Kamstrup 603_99

Billede af den nye måler, der er ført op i øjenhøjde, med ledningerne ført i en hvid kabelskinne. Bemærk, at returtemperaturen er under 29°C. Kan du slå den? 😊

De nye målere giver mulighed for at få E-mail og SMS advisering hvis den enkelte beboer har et uhensigtsmæssigt driftsmønster.

Det betyder, at vi i fremtiden kan undgå de årlige problemer med astronomiske varmeregninger nogle har oplevet, fordi en radiatorventil eller en varmtvandsbeholder har været defekt. De nye målere giver mulighed for at aflæse temperaturerne hos beboerne og derfra evaluere og optimere driften fra centralhold.

Vi håber at opnå en større kollektiv bevidsthed omkring energiforbrug og driftsmønster. En forbedret afkøling på 10°C i gennemsnit, vurderes at ville betyde besparelse på ca. 150.000 kr/år med den nuværende tarif fra Holte Fjernvarme.

Målersystemet er også medvirkende til mere fjernovervågning af vores varmecentraler. Vi kan få e-mail og SMS adviseringer om eksempelvis lækager. Nuværende skal man logge ind og kontrollere driften. Dette sker lejlighedsvist, fremadrettet vil der blive sendt en mail med en alarm, når en lækage optræder.

Fremtiden:

Der er en række forbedringstiltag som fjernvarmegruppen fremadrettet arbejder med. Disse ligger indenfor det driftsmæssige budget og belaster derfor ikke medlemskontingentet til grundejerforeningen yderligere. Tiltagene kan deles op i teknisk, adfærd og kontraktuelle tiltag

Teknik:

 • Færdiggørelse af fjernovervågning.
 • Overvågning af vandkvalitet i den nordlige fjernvarmekreds for at hindre korrosion.
 • Nyt trykhold til en nordlige fjernevarmekreds, så vi kan lokalisere lækager lige så let som i den sydlige.
 • Sanering af varmecentraler. Varmecentralerne trænger til maling og belysning efter mænge års forsømmelser på dette område.
 • Vakuumaflufter til den nordlige fjernvarmekreds.
 • Periodisk afsyring af hovedvekslerne.
 • Muliggørelse for brug af små pladevarmevekslere til billigt varmt brugsvand som følge af helårsfjernvarme.

Adfærd:

Teknik kan gøre meget, men det er ikke nok. Vi er nødt til at blive gjort opmærksomme på hvordan vores forbrugsmønster er. Hvem ville ikke gerne have mere end 1.000 kr. mere i hånden om måneden, hvis det eneste det krævede var at dreje på et radiatorhåndtag efter at have modtaget en E-mail fra sin nye varmemåler?

Vi ser forskelle på op til 20.000 kr./år i varmeregninger. Det skyldes ikke nødvendigvis at beboeren med den billige regning har haft et lavere varmeforbrug og dermed et koldere hjem, men det skyldes ofte blot at driften har været optimeret.

Tendensen i fjernvarmebranchen er at forbrugere, der ikke opvarmer hensigtsmæssigt bliver straffet hårdere økonomisk. Vi forventer i nær fremtid at Holte fjernvarme også vil straffe hårdere i vores område. Åbrinkens afregningssystem må som konsekvens af dette følge med. Vores nye målere er et vigtigt redskab til at imødegå dette.

Kontraktuelle tiltag:

Åbrinkens nuværende aftale med Holte Fjernvarme vurderes på en række områder ikke at være rimelige i forhold til andre forbrugere i Holte Fjernvarmes forsyningsnet. Vi har omkostninger til afskrivninger og varmetab i vores varmesystem, som vi efter vores opfattelse ikke bliver kompenseret nok for.

Derudover får, vi grundet en historik med dårligt driftsmønster, koldere fjernvarmevand end andre fjernvarme kunder kan forvente ved deres hovedhaner.

Fjernvarmegruppen vil derfor indlede en dialog med Holte Fjernvarme.

Helårsfjernvarme:

Det har vist at helårsfjernvarme af flere årsager er at foretrække og samlet set vurderes det at være godt for Åbrinken. Nogle vil have økonomisk fordel af helårsvarme andre ikke.

Begrundelserne er bl.a. følgende:

 • Det er godt for økonomien for de fleste og for Åbrinken som helhed
 • Komfort hele året
 • Mulighed for små gennemstrømningsvandvarmere og i stedet for store beholdere
 • Godt for fjernvarmeanlægget, både hvad angår holdbarhed, drift og økonomi

Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde for at indføre helårsfjernvarme i Åbrinken og bestyrelsen håber, at kunne fremlægge et forslag om revision af vedtægterne til den ordinære generalforsamling 2018, med ønske om fremadrettet at have helårsfjernvarme i Åbrinken


Det var afslutningen på den tekniske del og dermed statusopdateringen fra endnu en begivenhedsrig fyringssæson.

I ønskes alle en god sommer og de bedste kilojoule hilsner fra fjernvarmegruppen

Ole, Torben og Morten

3 Comments on “Status fra vores fælles varmesystem maj 2018

 1. Tak – det går nok med lidt evne til at sno sig.

 2. Udskiftning af varmemålere:
  skal den mekaniske målerdel også udskiftes (dvs aflukning af strengen), eller er det kun den elektroniske del?
  Det vil kræve bred adgang i ‘hullet’, forhåbentligt ikke lige så meget som ved ombygningen i sin tid.
  Hvordan kan jeg i givet fald blive klogere på, hvordan adgangen skal være ?

  • Ja, målerdelen skal også skiftes, dvs at der skal være adgang til den og hanerne omkring denne.
   Temperaturfølerne skal også skiftes

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s