Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Varsling af forhøjelse af à conto betalingerne til varmeforsyningen

Grundet stigende priser på vores varmeforsyning fra Holte Fjernvarme øges à conto betalingerne endnu engang. Med virkning fra 1. december 2022 bliver den samlede stigning på 110% i forhold til à conto betalingerne i varmeåret 2020-2021. Den tidligere varslede stigningen på 50% pr. 1. oktober 2022 er således indeholdt heri.

Baggrund

Grundejerforeningens omkostninger til fjernvarme fra Holte Fjernvarme afregnes som en fast afgift, en variabelafgift efter varmeforbrug (MWh) og en motivationsafgift (straf for ringe afkøling).

I maj 2022 varslede Holte Fjernvarme en prisstigning på varmeforbruget fra 391 kr./MWh til 763 kr./MWh gældende fra 1. august 2022. Den faste afgift og motivationsafgiften forblev uændrede. Som følge heraf blev vores à conto betaling med virkning fra 1. oktober 2022 forøget med 50% i forhold til vores betalinger i varmeåret 2020-2021.

I september 2022 varslede Holte Fjernvarme endnu en prisstigning på varmeforbruget fra 763 kr./MWh til 1.195 kr./MWh gældende fra 1. december 2022. Hertil en forøgelse af den faste afgift med 5%. Motivationsafgiften er fortsat uændret.

Som følge heraf øges vores à conto betaling med virkning fra 1. december 2022 således, at den samlede stigning i forhold til varmeåret 2020-2021 bliver på 110%.

Holte Fjernvarme oplyser, at produktionen af varmeenergi er baseret på affald, naturgas og træflis. Holte Fjernvarme begrunder prisstigningerne med dels et øget forbrug af naturgas grundet en mindre andel af affaldsvarme, dels den generelle udvikling i priserne på affaldsvarme, naturgas og elektricitet.

De medlemmer, der tidligere har bedt administrator om at få forhøjet à conto indbetalingen, må henvende sig til administrator igen, hvis de ønsker en endnu større stigning. Administrator kan kontaktes på mail: evn@advodan.dk.

Mvh/Bestyrelsen

Forhøjelse af à conto betaling for fjernvarme

I maj varslede Holte Fjernvarme en prisstigning fra 391 kr./MWh til 763 kr./MWh gældende fra 1. august 2022.

Prisforøgelsen er knyttet til forbruget af varmeenergi. Den faste afgift og ”motivationsafgiften” (straf for ringe afkøling), som grundejerforeningen også betaler til Holte Fjernvarme, forbliver uændret. Samlet betyder dette, at prisen for varme nu er steget med ca. 50%.

Som følge heraf bliver à conto opkrævningen fra medlemmerne nu forøget med 50% med virkning fra 1. oktober 2022. De medlemmer, der tidligere har bedt administrator om at få forhøjet à conto indbetalingen, må henvende sig til administrator igen, hvis de ønsker en større stigning end 50%. Administrator kan kontaktes på mail: evn@advodan.dk

Der må imødeses yderligere prisstigninger, idet produktionen af varmeenergi er baseret på affald, naturgas og træflis.

Bestyrelsen

Varsling af prisstigning på fjernvarmen

Bestyrelsen kan oplyse, at Holte Fjernvarme varsler en prisstigning fra 391 kr/MWh til 763 kr/MWh gældende fra 1. august 2022.

Prisforøgelsen er knyttet til forbruget af varmeenergi. Beregningen af den faste afgift og ”motivationsafgiften” (straf for ringe afkøling), som grundejerforeningen også betaler til Holte Fjernvarme forbliver uændret.

Hvad betyder det for din varmeregning for varmeåret 2022 – 2023? Du kan få indtryk af meromkostningen for din husstand af nedenstående tabel.

Mit varmeforbrug pr. år Meromkostning pr. år inklusiv moms

5 MWh 1.860,-

10 MWh 3.720,-

15 MWh 5.580,-

20 MWh 7.440,-

25 MWh 9.300,-

Bemærk at indeværende varmeår 2021 – 2022 ikke påvirkes af prisstigningen.

——-

Desuden kan vi oplyse, at Holte Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. maj 2022 kl. 19.00 på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246b, 2840 Holte. Tilmelding skal ske senest torsdag den 12. maj 2022 ved mail til: til@holte-fjernvarme.dk eller via kontaktformular på Holte Fjernvarmes hjemmesiden.

Fejl i varmeregnskabet

Det netop omdelte varmeregnskab er behæftet med fejl og vil blive lavet om. Administrator og WiseHome er på sagen.

Varmen er i udu i de sydlige rækker

Der er ikke varme på kredsen. der forsynes fra varmecentralen i nr. 78 i øjeblikket. Det er de første rækker i den sydlige del af Åbrinken. Årsagen er en fejl på vores udstyr.

 Vi skal desværre ikke regne med, at der er varme på igen før i morgen eftermiddag pga. leveringstid af en reservedel.

Varmepumper i Åbrinken

I forbindelse med en øget interesse hos boligejere (og staten) omkring installation af varmepumper ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på følgende: Installation af  varmepumper i Åbrinken vil sandsynligvis medføre uønskede støjproblemer, som kan være svære at håndtere medlemmerne imellem, og svære at dæmpe støjen fra, selv om de evt. enkeltvist overholder grænseværdien for støj. 

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvorvidt det er lovligt at have varmepumper i forhold til såvel lokalplan som støj- og varmeforsyningslovgivning. I mellemtiden opfordrer bestyrelsen til IKKE at installere varmepumper i Åbrinken.

Fejl i varmeregnskab

Det netop omdelte varmeregnskab har vist sig at være behæftet med fejl. Tak for alle henvendelserne omkring dette. Bestyrelsen tager sig af sagen.

God dag 🙂

Utæthed i fjernvarmesystemet nr. 1-71 og nr. 2-124

Der er opstået en utæthed i fjernvarmesystemet hvorfor der er periodevise driftsforstyrrelser. Der vil sandsynligvis være lukket helt for varmen i dele af nettet frem til og med i morgen.

Kig gerne i ingeniørgangen eller andre steder efter fugt/vand og meld det til bestyrelsen hvis I finder noget mistænkeligt.

I vil, via hjemmesiden, løbende blive orienteret når der sker udvikling i sagen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Midlertidigt lukket for varmen, mandag den 14/10

Der bliver lukket for varmen i en periode mandag den 14/10 grundet vedligehold.

Ekstraordinær generalforsamling aflyst

Kære Åbrinkere

På den ordinære Generalforsamling (GF) i november blev det vedtaget, at vi skulle holde varme på i Åbrinken hele året fremover. Der var dog udfordringer med at kunne redegøre for de reelle omkostninger hertil. Med de oplysninger vi havde dengang, blev det aftalt at vi ville holde varme på i 2019. Bestyrelsen kan derfor bekræfte, at der ikke vil blive lukket for (fjern-)varmen i sommermånederne i år. Vi har også fået bekræftet, at vi – undtagelsesvist – vil få samme udgift til de månedlige faste omkostninger i 2019 som for foregående år. Varmeleverandøren Holte Fjernvarme (HF) arbejder med en ny betalingsberegning for varmelevering, der med stor sandsynlig vil forhøje bl.a. den faste afgift, altså vores månedlige “grundbetaling”. Hertil kan komme justeringer for selve forbruget. Dette arbejde hos HF er endnu ikke færdigt, og vil først blive det efter sommerperioden.

På vores GF i november, blev det samtidigt vedtaget, at det skulle fremgå af vedtægterne, at der var varme på varmeanlægget hele året. Denne beslutning kunne dog ikke blive endelig, idet der var for få fremmødte. Derfor skulle en ekstraordinær generalforsamling (x-gf) afholdes inden årsskiftet. Denne x-gf måtte bestyrelsen tidligere udskyde til maj måned i år, da det fortsat ikke var muligt at kende de økonomiske konsekvenser af forslaget. Det er desværre fortsat situationen. Vi kan ikke før efter sommerferien påregne at en fastlæggelse af omkostningerne vil være aftalt hos vores varmeleverandør.

De oplysninger vi har fået fra HF gør det tydeligt, at vores udgifter til at holde varme på anlægget hele året vil stige væsentligt. Hermed menes væsentligt mere end de omkostninger der blev fremlagt på GF i november på ca. 700 kr/år/husstand.

Bestyrelsen finder derfor, at beslutningen om at indskrive helårsvarme i vedtægterne er foretaget på et uoplyst grundlag. Som følge heraf annullerer vi hermed den ekstraordinære generalforsamling omkring vedtægtsændringer for helårsvarme. Det er fortsat ikke muligt at kende de fremtidige omkostninger til helårsvarme.

Da vi forventer at omkostningerne til helårsvarme vil blive endeligt fastlagt af bestyrelsen for Holte Fjernvarme i august/september måned, vil vi oplyse medlemmerne om, at forslaget kan genfremsættes til beslutning på den kommende ordinære generalforsamling i Åbrinken til efteråret.

Men altså; der lukkes ikke for varmen i månederne juni-juli-august i år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Justering af sendestyrke på varmemåler – Udvalgte beboelser

Til beboere i nr. 7, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 33, 39, 45, 51, 53, 55, 75, 77, 108, 111, 114, 131, 163, 171, 199, 209 og 249

Husk at Kamstrup kommer forbi på mandag for at justere sendestyrken på jeres varmemåler. I skal derfor sørge få adgang til displayenheden jf. det omdelte Brev fra sidste uge i jeres postkasse.

God weekend

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fejl i eButler -Kamstrup er på sagen

Varmeaflæsningsprogrammet eButler er midlertidigt ude af funktion, Kamstrup arbejder på sagen.

Her er svaret fra deres support:


Subject: Fejl med ebutler, organisation: Åbrinkens Grundejerforening

New comment:

Kære eButler administratorer,

Sammen med vores hosting partner, har vi fundet frem til en hardware fejl.

Vi arbejder på at få servicen op og køre igen.

Vi håber e-Butler vil være oppe at køre igen inden weekenden.

Vi undskylder ulejligheden for Jer og jeres kunder.

Best Regards

Kamstrup ServiceDesk