Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Ekstraordinær generalforsamling

Ved generalforsamlingen d. 22. nov. blev det besluttet, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest d. 22. dec. (til senere afholdelse). Formålet var at behandle et forslag til en vedtægtsændring om, hvorvidt permanent helårsvarme skulle skrives ind i vedtægterne eller ikke.
Som nævnt i forrige post blev det på generalforsamlingen vedtaget,  at der skulle være helårsvarme fremover – første gang til sommer 2019. Nye oplysninger fra vores fjernvarmeleverandør, Holte Fjernvarme, tyder på at vi selv, men også Holte Fjernvarme, har arbejdet med forkerte oplysninger og tal for den fremtidige afregning af fjernvarme. Det kan betyde, at prisen for helårsvarme kan ændres væsentligt i forhold til det tidligere forelagte.
På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at udskyde den ekstraordinære generalforsamling til vi har opnået enighed med Holte Fjernvarme omkring prissætning for levering af helårsvarme. Der har været afholdt møder med Holte Fjernvarme og de arbejder nu på en løsning, som vi skal tale med dem om snarest muligt. En revideret aftale kan dog ikke forventes før til februar.
Bestyrelsen er klar over, at vi godt kunne afholde den ekstraordinære generalforsamling, da dagsordenen teoretisk set er uafhængig af ovennævnte. Men da datagrundlaget, for den beslutning der ligger til grund for forslaget til vedtægtsændring, er fejlbehæftet, mener vi, at det er bedst at vente til, at en beslutning kan ske på et oplyst grundlag.
Såfremt medlemmer ønsker at afholde den ekstraordinære generalforsamling alligevel, er dette ifølge vedtægterne muligt ved at stille med et tilstrækkeligt antal underskrifter til at forpligte bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår 🙂

Helårsvarme

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Åbrinken skal have helårsvarme. Imidlertid har det vist sig, at det regnestykke, der lå til grund for beslutningen, ikke holder helt. Der er dukket nogle uforudsete gamle rabataftaler op, der i sammenfald med Holte Fjernvarmes tarifomlægning fra årskiftet, gør helårsvarme relativt dyrere end først antaget. Bestyrelsen forhandler lige nu med Holte Fjernvarme om fremtidige rabatter. Indtil en aftale er faldet på plads, anbefales det at vente med at investere i udstyr, der kræver helårsvarme. Henvendelser herom bedes rettet til bestyrelsen@aabrinken.dk.
MVH bestyrelsen

Manglende varme i forbindelse med skifte af Varmemåler

Da Kamstrup var forbi for at skifte energimålere, er der tilsyneladende en del steder hvor de ikke har åbnet for ventilerne igen. Hvis I ikke har varme, er det sandsynligvis årsagen.

I kan selv åbne for ventilerne. Håndtagene på ventilerne skal være parallelle med rørerene for at være åbne. De kan være stramme, men tag blot lidt hårdt fat hvis de er lukket. Alternativt kan i følge denne vejledning for brug af værktøj.

For lidt mere overblik over jeres installation, læs denne Vejledning

Intet er så skidt at det ikke er godt for noget. I sidste ende er det godt hvis I lærer jeres egen VVS installation at kende, især hvis der sker et akut rørbrud. Der er historier i Åbrinken om rørbrud hvor beboerne ikke ved hvor der lukkes for vandet. Nu ved I nu hvor I lukker for vandtilførsel 😉

Tak til Bent Isager for gode vejledninger.

Varme i Åbrinken

Der er så småt begyndt at komme varme i radiatorerne. Alt afhængig af hvor I bor i systemet og hvor stort varmebehovet er, vil der være forskel på hvornår I vil kunne mærke varmen.

Husk at kigge efter om I har en varmekilde (gulvarme, radiator, varmtvandsbeholder, etc.) der står meget åbent, så vandet løber for hurtigt igennem. Det er dyrt.
Kig på jeres nye fine måler og se om I har et fornuftigt forbrug. Fornuftigt betyder, at der løber mindre end 50 liter vand i timen [l/h] igennem måleren. Tryk på en af pilene på jeres måler til I kommer frem til dette skærmbillede:

Vandflow

Fjernvarme: Cirkulationspumper – De anonyme energislugere – En opfordring til at slukke dem.

Kære naboer.

Der står sommer i kalenderen og der er, jf. vedtægterne, derfor lukket for varmen.

Mange beboere har gennem årene opdateret deres boliger og der er efterhånden en del gulvarmeanlæg med små cirkulationspumper. Husk at slukke eller skrue ned for disse gulvarmeanlæg. Pumperne flytter vand i varmesystemet, det koster jer penge i strømforbrug, og det flytter vand igennem jeres egne og sandsynligvis også naboernes energimålere. Det kan blive dyrt for jer da I uforvarende får en dårligere afkøling.

En nem måde at sikre sig selv er, at lukke for alle radiatorer, gulvarmeanlæg og varmtvandsbeholder (hvis den er på fjernvarme). Alternativt kan I kravle ned i ingeniørgangen og lukke for hovedventilerne i jeres egen installation. I den forbindelse kan I også se om der er plads til en Kamstrup-mand der skal skifte jeres måler – Hvis I ikke selv kan nå ventilerne, kan han nok heller ikke 😉

Med ønsket om en varm sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Status fra vores fælles varmesystem maj 2018

Kære Åbrinkere.

Temperaturerne stiger og behovet for varme radiatorer bliver mindre. Vi tænkte at det var et passende tidspunkt at evaluere den forgangne fyringssæson og informere beboerne om status på vores fælles varmeforsyning.

Kort resume

En positiv udvikling er i gang, både teknisk og økonomisk. Varmeanlægget fungerer tilfredsstillende inklusiv de nye komponenter. Vi er tilfredse med vores nye serviceleverandør Bentsen VVS og nye moderne fjernvarmemålere monteres af Kamstrup i juni.  Målerne, bør monteres i let tilgængelig øjenhøjde over gulv. De viser opdaterede data indenfor sekunder. De er en del af fundamentet for billigere fjernvarme i fremtiden. Bestyrelsen har besluttet at arbejde for helårsfjernvarme i Åbrinken, fordi det er godt for økonomien, komforten og miljøet.

De der ikke bliver skræmt af tekniske og økonomiske forklaringer kan læse den følgende mere dybdegående beskrivelse. Ellers spring til næste skillelinje.


Status

Ny Danfoss styring & ny serviceleverandør

Styringsanlægget er skiftet til en brugervenlig Danfoss styring og vi har dermed fået effektiv overvågning. Man kan i realtid følge anlæggets vigtigste driftstilstande og ved driftsproblemer sendes automatisk alarm til Bentsen VVS. Vi er styringsmæssigt blevet Herre i eget hus og kan skifte serviceudbyder, hvis vi en dag måtte ønske det. Skiftet af serviceudbyder betyder en besparelse på over 200.000 kr/år og vi oplever samtidig et højere serviceniveau.

Ændringer i den sydlige varmekreds (nr.2-124 og 1-83).

Et nyt online trykholdeanlæg og online vandmålere kan bruges til at indkredse lækager til delområder. To store lækager er således blevet lokaliseret og stoppet indenfor det seneste ½ år. En enkelt af disse lækager har andraget grundejerforeningen et tab på ca. 120.000 kr. Dertil skal lægges gener og følgeskader i den enkelte bolig. Vi ønsker ingen lækager og vi ønsker at finde dem hurtigt når de optræder.

En nye varmeveksler fra december fungerer meget energiøkonomisk som følge af en rigtig god varmeoverføring.

Støjgenerne fra varmecentralen nr. 78 er nu elimineret til glæde for de omkringliggende beboere.

Nye energimålere fra Kamstrup – få dem venligst op i øjenhøjde 😊:

Som besluttet på sidste generalforsamling er vores fjernvarmemålere ved at blive skiftet til en moderne type. Nogle har allerede fået skiftet og de resterende målere forventes monteret af Kamstrup i løbet af juni måned. Varmeregnskabet formodes derfor at blive forsinket i forhold til tidligere år.

Målerne har en 5 meter lang ledning. Med hurtig opdateringshastighed (8 sekunder) kan beboeren lære af sine handlinger og få øget forståelse for eget varmeforbrug. Vi opfordrer alle til at få målere monteret i en let aflæselig øjenhøjde over gulv. Det giver læring og besparelser i privatøkonomien.

Kamstrup 603_99

Billede af den nye måler, der er ført op i øjenhøjde, med ledningerne ført i en hvid kabelskinne. Bemærk, at returtemperaturen er under 29°C. Kan du slå den? 😊

De nye målere giver mulighed for at få E-mail og SMS advisering hvis den enkelte beboer har et uhensigtsmæssigt driftsmønster.

Det betyder, at vi i fremtiden kan undgå de årlige problemer med astronomiske varmeregninger nogle har oplevet, fordi en radiatorventil eller en varmtvandsbeholder har været defekt. De nye målere giver mulighed for at aflæse temperaturerne hos beboerne og derfra evaluere og optimere driften fra centralhold.

Vi håber at opnå en større kollektiv bevidsthed omkring energiforbrug og driftsmønster. En forbedret afkøling på 10°C i gennemsnit, vurderes at ville betyde besparelse på ca. 150.000 kr/år med den nuværende tarif fra Holte Fjernvarme.

Målersystemet er også medvirkende til mere fjernovervågning af vores varmecentraler. Vi kan få e-mail og SMS adviseringer om eksempelvis lækager. Nuværende skal man logge ind og kontrollere driften. Dette sker lejlighedsvist, fremadrettet vil der blive sendt en mail med en alarm, når en lækage optræder.

Fremtiden:

Der er en række forbedringstiltag som fjernvarmegruppen fremadrettet arbejder med. Disse ligger indenfor det driftsmæssige budget og belaster derfor ikke medlemskontingentet til grundejerforeningen yderligere. Tiltagene kan deles op i teknisk, adfærd og kontraktuelle tiltag

Teknik:

 • Færdiggørelse af fjernovervågning.
 • Overvågning af vandkvalitet i den nordlige fjernvarmekreds for at hindre korrosion.
 • Nyt trykhold til en nordlige fjernevarmekreds, så vi kan lokalisere lækager lige så let som i den sydlige.
 • Sanering af varmecentraler. Varmecentralerne trænger til maling og belysning efter mænge års forsømmelser på dette område.
 • Vakuumaflufter til den nordlige fjernvarmekreds.
 • Periodisk afsyring af hovedvekslerne.
 • Muliggørelse for brug af små pladevarmevekslere til billigt varmt brugsvand som følge af helårsfjernvarme.

Adfærd:

Teknik kan gøre meget, men det er ikke nok. Vi er nødt til at blive gjort opmærksomme på hvordan vores forbrugsmønster er. Hvem ville ikke gerne have mere end 1.000 kr. mere i hånden om måneden, hvis det eneste det krævede var at dreje på et radiatorhåndtag efter at have modtaget en E-mail fra sin nye varmemåler?

Vi ser forskelle på op til 20.000 kr./år i varmeregninger. Det skyldes ikke nødvendigvis at beboeren med den billige regning har haft et lavere varmeforbrug og dermed et koldere hjem, men det skyldes ofte blot at driften har været optimeret.

Tendensen i fjernvarmebranchen er at forbrugere, der ikke opvarmer hensigtsmæssigt bliver straffet hårdere økonomisk. Vi forventer i nær fremtid at Holte fjernvarme også vil straffe hårdere i vores område. Åbrinkens afregningssystem må som konsekvens af dette følge med. Vores nye målere er et vigtigt redskab til at imødegå dette.

Kontraktuelle tiltag:

Åbrinkens nuværende aftale med Holte Fjernvarme vurderes på en række områder ikke at være rimelige i forhold til andre forbrugere i Holte Fjernvarmes forsyningsnet. Vi har omkostninger til afskrivninger og varmetab i vores varmesystem, som vi efter vores opfattelse ikke bliver kompenseret nok for.

Derudover får, vi grundet en historik med dårligt driftsmønster, koldere fjernvarmevand end andre fjernvarme kunder kan forvente ved deres hovedhaner.

Fjernvarmegruppen vil derfor indlede en dialog med Holte Fjernvarme.

Helårsfjernvarme:

Det har vist at helårsfjernvarme af flere årsager er at foretrække og samlet set vurderes det at være godt for Åbrinken. Nogle vil have økonomisk fordel af helårsvarme andre ikke.

Begrundelserne er bl.a. følgende:

 • Det er godt for økonomien for de fleste og for Åbrinken som helhed
 • Komfort hele året
 • Mulighed for små gennemstrømningsvandvarmere og i stedet for store beholdere
 • Godt for fjernvarmeanlægget, både hvad angår holdbarhed, drift og økonomi

Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde for at indføre helårsfjernvarme i Åbrinken og bestyrelsen håber, at kunne fremlægge et forslag om revision af vedtægterne til den ordinære generalforsamling 2018, med ønske om fremadrettet at have helårsfjernvarme i Åbrinken


Det var afslutningen på den tekniske del og dermed statusopdateringen fra endnu en begivenhedsrig fyringssæson.

I ønskes alle en god sommer og de bedste kilojoule hilsner fra fjernvarmegruppen

Ole, Torben og Morten

Varmen lukkes i morgen for Å197-271

Holte Fjernvarme har meddelt bestyrelsen at de lukker for varmen d. 7. dec. kl. 8-14 i Åbrinken 197-271. Se beskeden fra Holte Fjernvarme her

Udfald på varmeforsyningen fra Holte fjernvarme 

Holte fjernvarme har problemer med varmeforsyningen. De arbejder på at løse problemet.