Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Generalforsamling d. 2. november kl. 19.30 i Høkeren

Onsdag d. 2. november afholdes årets generalforsamling – derfor her en forhåndsinvitation, så datoen kan komme i kalenderen.

Vi håber at medlemmerne vil møde talrigt op og allerhelst med en repræsentant fra hver husstand.

Generalforsamlingen er en lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere formandens beretning, der omdeles forudgående. Og det er her, at alle forslag indmeldt på forhånd, vil blive behandlet og stemt om. Der kan stilles forslag om stort som småt, blot skal de være konkrete og velunderbyggede. Der udsendes en skabelon til dette.

Generalforsamlingen er også en lejlighed til at opstille sit kandidatur til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og dermed er alle på valg. Bestyrelsen opfordrer alle til at opstille, der gerne vil være med til at sætte retning for bestyrelsens arbejde, at præge dagligdagen i Åbrinken og/eller bare gerne vil tage en tørn.

Vel mødt, Bestyrelsen

Bestyrelsens mail er i udu

Kære Åbrinkere

Vores mail er i udo og indtil den virker igen, kan henvendelser kun ske telefonisk. Alle numre er listet på hjemmesiden under Bestyrelsen, hvor det ligeledes fremgår hvem der har hvilke ansvarsområder og dermed den relevante at kontakte. Ved tvivl kontaktes formanden.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening torsdag d. 5. november 2015 kl. 19.30 i Geels Kirkesal

Hermed indkaldes til generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtægter. (Vedtægterne siger, at der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november, og der skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Regnskabet skal være bilagt indkaldelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til et medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og være beboerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

Download agenda her.

Fejl i varmeregnskabet

Der har desværre igen i år indsneget sig en fejl i det omdelte varmeregnskab. MWh-prisen er på side 1 angivet til 950,57 kr./MWh, mens den på side 2 er udregnet til 916,24 kr./MWh. Bestyrelsen har taget kontakt til vores administrator for at rede trådene ud. 

Mvh

Bestyrelsen

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde torsdag d. 25. juni

Godkendelse af referat

 • Godkendt

Vand og varme

 • Der er kommet varmeregnskab hvilket har givet anledning til et par kommentarer om at bestyrelsen burde informere om varmebesparende tiltag. Bestyrelsen vil derfor stå for en informationsfolder samt gennemgang ved næste generalforsamling (GF). Bestyrelsen følger løbende op på lækagesagen.

Sommervarme

 • Bestyrelsen arbejder på at få lavet en fuld belysning af omkostningerne ved at have helårsvarme.

Asfaltarbejder

 • Bestyrelsen har aftalt med kommunen at der ikke starter asfaltarbejder i Åbrinken før en aftale er på plads. Den på GF aftalte dyrere og bedre løsning vil blive meget dyrere end tidligere angivet – hvis der skal oprettes for kantsten mv. Det kræver vedtagelse på GF til både at vedtage den meget dyrere løsning eller vælge den gratis løsning med ral. Der følges op på sagen.

60 års fødselsdagen

 • Festudvalget har udarbejdet et overslagsbudget som blev godkendt

Grønne arealer

 • Bestyrelsen vil søge at klarlægge foreningens forpligtelser og beføjelser i forhold til beplantning.

Fibernet

 • Der arbejdes fortsat på belysning af dette.

Hjemmesiden

 • Bestyrelsen har fået henvendelse om at teksten på hjemmesiden er svær at læse pga. lav kontrast. Vi undersøger muligheden for at ændre farvekoden.

Modekatalog

 • Bestyrelsen ønsker at lette arbejdet for medlemmer der vil bygge til eller om, ved at lave en salgs modelkatalog der viser nogle af de hyppigst forekommende godkendte til- og ombygninger med fuldt tegningssæt samt andre oplysninger der skal bruges i en byggeansøgning.

Eventuelt

 • Årsregnskabet er på trapperne.
 • Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer der har bevoksning der dækker for gadebelysning, beskærer denne.
 • Bestyrelsen holder møde med kommunen d. 8. juli angående løbende forebyggelse af rotteproblemer. Der vil komme information om mødet efterfølgende.

Næste bestyrelsesmøde

 • 18. august 2015

Ny praksis for byggesager og nyt på hjemmesiden

Møde med kommunens tekniske forvaltning 22. januar 2015

Tidligere har grundejerforeningens bestyrelse godkendt byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke er et krav. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen. Læs mere under Om- og tilbygninger.

Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er diverse steder blevet opdateret i konsekvens af ovenstående. Endvidere har vi tilføjet en side med Bestyrelsens rolle samt lagt referater, regnskaber og budgetter fra de tidligere generalforsamlinger op på siden Generalforsamlinger.

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde onsdag d. 25 februar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Referat fra sidste møde.
 •  Legeplads, genopretning & evt. ny-installationer
  • Svævebanen er fortsat nedtaget og den bliver sat op igen (tidspunkt ikke fastsat).
 •  Åbrinken 60 år, festudvalgets arbejde
  • Den 12. september 2015 afholdes 60 års fødselsdag i Åbrinken. Yderligere information vil blive distribueret via Facebook samt husomdelt nyhedsbrev snarest.
 • Fibernet i Åbrinken
  • Business case på implementering af fibernet i Åbrinken er præsenteret. Bestyrelsen undersøger muligheden for at etablere fibernet sammen med fibernetgruppen, for at fremsætte et forslag til generalforsamlingen.
 • Asfaltarbejder for 2015, Åbrinken som privat fællesvej sammen med LTK
  • Bestyrelsen tager teten på pålægning af ny asfalt. Der afventes med ændringer af vejarealer indtil efter pålægning af asfalt, dog undersøges etableringsomkostninger, som vil blive fremlagt på næste generalforsamling.
 • Ændringer til hjemmesiden
  • Diverse, som vil blive opdateret inden for de næste par uger.
 • Byggesager og deres behandling
  • Bestyrelsens indstilling til byggesager kommer ikke til at have betydning for den enkelte boligejers byggeprojekter.
 • De grønne områder
  • Der arbejdes på at ændre legepladsen areal
 • Fjernvarme, ændring af a conto opkrævning.
  • Der er taget imod nedsættelse. Bestyrelsen er enige om at hæve beløbet igen efter to måneder.
 • Evt.
  • Udlån af borehammer og stiger hos Jakob Schilder-Knudsen i nummer 165
 • Næste møde
  • Den 8. april 2015

Ny Hjemmeside

Til medlemmerne i Åbrinkens Ejerforening i Brede:

Vi syntes vi trængte til af få fornyet Åbrinkens hjemmeside. De senere år er mange nye kommunikationsformer dukket op, – og vi kan ikke benytte dem allesammen.

Bestyrelsen har valgt fortsat at lade vores hjemmeside være det officielle kommunikationsmedie i foreningen. Vi vil her på hjemmesiden holde medlemmerne informeret om de igangværende aktiviteter, og om anden vigtig information, der kan have interesse for foreningens medlemmer.

Vi har, som det ses, således valgt at lade hjemmesiden få et nyt udseende, og vi modtager gerne ris og ros hertil her.

Det er vores intention, at vi med denne relancering håber på en hjemmeside der udvikler sig løbende, med bidrag og forslag til indhold fra medlemmerne.

God fornøjelse!

Nana, Morten, Jakob, Martin, Torben & Rune.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 13 januar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Møde med LTK
 • Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde OG gennemgang af status på tildelte actions.
  1. Drift af fjernvarmeanlægget
   1. 5 års gennemgang
   2. Kælderen under nr. 78
   3. Utætheder i fjernvarmeanlæg
   4. Aflæsning af målere
  2. Om- og tilbygninger
  3. Grønne områder og legeplads
   1. Overdragelse fra Lis til Jakob
   2. Asfaltering, herunder vejbump
   3. Legeplads
   4. Snerydning
 • Affaldsordning
 • Kommunikation og præsentation af ny hjemmeside
 • 60 års fødselsdag
 • Eventuelt
 • Næste møde: onsdag den 25. februar