Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Referat mm. fra GF

Referat fra generalforsamlingen omdeles i weekenden d. 4. – 5. februar sammen med regnskab og budget. Bestyrelsen beklager  – og undskylder – den lange leveringstid på materialet.

Info vedr. serviceaftaler for private fællesveje

De fleste har formentlig modtaget et brev i eBoks fra kommunen om indgåelse af serviceaftaler for private fællesveje. Bestyrelsen følger op på dette, så medlemmerne behøver ikke foretage sig noget i den anledning.

Varsling af forhøjelse af à conto betalingerne til varmeforsyningen

Grundet stigende priser på vores varmeforsyning fra Holte Fjernvarme øges à conto betalingerne endnu engang. Med virkning fra 1. december 2022 bliver den samlede stigning på 110% i forhold til à conto betalingerne i varmeåret 2020-2021. Den tidligere varslede stigningen på 50% pr. 1. oktober 2022 er således indeholdt heri.

Baggrund

Grundejerforeningens omkostninger til fjernvarme fra Holte Fjernvarme afregnes som en fast afgift, en variabelafgift efter varmeforbrug (MWh) og en motivationsafgift (straf for ringe afkøling).

I maj 2022 varslede Holte Fjernvarme en prisstigning på varmeforbruget fra 391 kr./MWh til 763 kr./MWh gældende fra 1. august 2022. Den faste afgift og motivationsafgiften forblev uændrede. Som følge heraf blev vores à conto betaling med virkning fra 1. oktober 2022 forøget med 50% i forhold til vores betalinger i varmeåret 2020-2021.

I september 2022 varslede Holte Fjernvarme endnu en prisstigning på varmeforbruget fra 763 kr./MWh til 1.195 kr./MWh gældende fra 1. december 2022. Hertil en forøgelse af den faste afgift med 5%. Motivationsafgiften er fortsat uændret.

Som følge heraf øges vores à conto betaling med virkning fra 1. december 2022 således, at den samlede stigning i forhold til varmeåret 2020-2021 bliver på 110%.

Holte Fjernvarme oplyser, at produktionen af varmeenergi er baseret på affald, naturgas og træflis. Holte Fjernvarme begrunder prisstigningerne med dels et øget forbrug af naturgas grundet en mindre andel af affaldsvarme, dels den generelle udvikling i priserne på affaldsvarme, naturgas og elektricitet.

De medlemmer, der tidligere har bedt administrator om at få forhøjet à conto indbetalingen, må henvende sig til administrator igen, hvis de ønsker en endnu større stigning. Administrator kan kontaktes på mail: evn@advodan.dk.

Mvh/Bestyrelsen

Fejning i morgen torsdag

Vi har meget sent fået at vide, at der vil blive fejet i Åbrinken i morgen torsdag d. 13. Derfor bliver denne varsel en meget sen en, beklager. Men alle biler skal altså flyttes ud af Åbrinken i morgen. Hvis feje-arbejdet ikke bliver færdigt i morgen, vil det fortsætte fredag. Så det er en god ide også at flytte bilerne ud der.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling d. 2. november kl. 19.30 i Høkeren

Onsdag d. 2. november afholdes årets generalforsamling – derfor her en forhåndsinvitation, så datoen kan komme i kalenderen.

Vi håber at medlemmerne vil møde talrigt op og allerhelst med en repræsentant fra hver husstand.

Generalforsamlingen er en lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere formandens beretning, der omdeles forudgående. Og det er her, at alle forslag indmeldt på forhånd, vil blive behandlet og stemt om. Der kan stilles forslag om stort som småt, blot skal de være konkrete og velunderbyggede. Der udsendes en skabelon til dette.

Generalforsamlingen er også en lejlighed til at opstille sit kandidatur til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og dermed er alle på valg. Bestyrelsen opfordrer alle til at opstille, der gerne vil være med til at sætte retning for bestyrelsens arbejde, at præge dagligdagen i Åbrinken og/eller bare gerne vil tage en tørn.

Vel mødt, Bestyrelsen

Hegn, hække og andre konstruktioner foran husene

Kære Åbrinkere

Nogle medlemmer af foreningen har i de seneste dage fået brev fra kommunen som fortæller, at kommunen vil vurdere om deres hegn mm. på forsiden af huset er opført efter retningslinjerne i lokalplanen. I brevene står der, at det er bestyrelsen, der har henvendt sig til kommunen angående de opførte hegn mm.

Bestyrelsen har fået henvendelser fra nogle af medlemmerne om, at brevet fra kommunen er svært at forstå og virker voldsomt. Det er vi enige i. Vi håber, at nedenstående redegørelse hjælper med at kaste lys over sagen.

Forløbet omkring hegn opført foran huse

Gennem  en længere periode  er der opført adskillige nye hegn mm. på forsiden af husene. Bestyrelsen blev opmærksom på dette på grund af henvendelser fra flere medlemmer. Medlemmerne mente, de nye hegn var skæmmende, og måske også ulovlige. Deres henvendelser gik på, om bestyrelsen kunne få stoppet byggerierne – dels for at få dem fjernet, dels for at undgå, at de ville starte en trend.

Bestyrelsen gik ind i sagen og vurderede, at der var tale om ulovlige hegn mm. Efterfølgende var bestyrelsen i dialog med nogle af de medlemmer, der havde opført de omtalte hegn mm., men der var ikke enighed om, hvordan reglerne skulle forstås.

Derfor valgte bestyrelsen at spørge myndigheden, Lyngby-Taarbæk kommune. D. 13. november 2020 bad bestyrelsen kommunen om at vurdere, om hegn mm. på forsiden af huset er i overensstemmelse med Åbrinkens lokalplan og bestemmelserne, der gjaldt inden lokalplanen. Henvendelsen indeholder konkrete adresser i Åbrinken, idet det ikke er muligt at rette henvendelse til kommunen af generel karakter. Der skal henvises til specifikke adresser og konstruktioner. Vores henvendelse var derfor eneste mulighed for at få en afklaring på, om de opførte hegn mm. er lovligt opført eller ej.

Information om henvendelsen skete på forrige generalforsamling

Bestyrelsen orienterede medlemmerne om henvendelsen til kommunen senest på generalforsamlingen i november 2021 samt i formandens beretning, der blev husstandsomdelt forud for generalforsamlingen. På GF var der stemning for at bevare og værne om det ensartede udtryk på forsiden af husene.

Forløbet der følger

Der er mange typer af hegn mm. på forsiden af husene, herunder levende hegn. D. 16. august kommer kommunen forbi Åbrinken for at vurdere, hvilke hegn, herunder levende hegn, der er i overensstemmelse  med lokalplanen- og hvilke der ikke er. 

Hvis kommunen vurderer, at nogle forside-hegn ikke er lovlige, vil husejerne sandsynligvis blive bedt om at fjerne eller lovliggøre  dem. Omvendt vil hegn, der vurderes lovlige kunne bibeholdes uændrede.

Bestyrelsen håber, at henvendelsen til kommunen vil afklare, hvilke hegnslignende konstruktioner, der må være på forsiden af husene.

Hvis ovenstående ikke helt har afklaret sagen, er henvendelser direkte til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk velkomne.

Bestyrelsen, august 2022

Markering af eksisterende parkeringsregler

Kære Åbrinkere
Mange har sikkert bemærket, at der for nylig er opsat gule trekanter på vores fællesveje. Mange har sikkert også bemærket, at flere af dem er faldet af :). Det er selvfølgelig ikke meningen, og bestyrelsen vil være kisteglad, hvis I vil samle de løsrevne trekanter op og lægge dem i postkassen i nr. 69.

Men hvorfor er de gule trekanter overhovedet blevet sat op. Det vil vi gerne redegøre for. Indledningsvis kan det siges, at der er tale om en markering af eksisterende regler i henhold til Færdselsloven, og også at bestyrelsen ikke har bedt kommunens p-vagter komme forbi Åbrinken. Bare for lige at slå det fast 🙂

HVORFOR ER TREKANTERNE SAT OP
På generalforsamlingen i november fremførte bestyrelsen det synspunkt, at markering af eksisterende parkeringsregler i Åbrinken efterhånden var en nødvendighed. Synspunktet skyldtes stigende trafik i Åbrinken, og at flere biler holder (ulovligt) tæt på hjørnet eller lige ud for de to stikveje ved den store plæne. Det går ud over oversigtsforholdene og dermed trafiksikkerheden samt fremkommeligheden for store køretøjer som renoverings- og udrykningskøretøjer. Bestyrelsen havde endvidere modtaget flere henvendeler fra Åbrinkere om problemet. Ved generalforsamlingen syntes enighed om nødvenligheden af en markering af de eksisterende parkeringsregler. Denne drøftelse har resulteret i opsætning af både p-forbudt-skilte ved alle vendepladser samt de her omtalte gule trekanter.

FORMALIA
Der er ikke tale om ændrede parkeringsforhold i Åbrinken. De gule trekanter (samt p-forbudt-skilte ved vendepladserne) markerer Færdselslovens eksisterende regler. 

Færdselslovens regler gælder uanset, om der er markeringer eller ej. Det vil sige at markeringerne ikke medfører nye begrænsninger i Åbrinken, men viser de regler, der allerede gælder. Ifølge Færdselslovens §29, stk. 2 “må standsning eller parkering ikke ske:

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant”

De gule trekanter er en hjælp til at overholde Færdselslovens 10-meterregel, som gælder både kryds og t-kryds,og dermed også overfor de stikveje, som ender i t-kryds (ud for den store plæne).

Grundejerforeningen har fået tilladelse fra både kommune og politi til at foretage markeringerne.

VI HÅBER PÅ ALLES OPBAKNING

Vi håber, at alle Åbrinkere vil bakke op om den samlede trafiksikkerhed ved at respektere de nye markeringer af Færdselslovens regler. Og de løsrevne gule trekanter vil selv selvfølgelig blive opsat igen og på en mere holdbar måde :). Men firmaet, der udfører arbejdet, vil gerne have de løsrevne trekanter tilbage. Derfor opfordringen om at lægge dem i formandens postkasse (nr. 69).

Mange hilsner fra bestyrelsen

Husk fejning på torsdag – samt brøndsugning på mandag d. 23/5

Huske at flytte alle biler ud af Åbrinken på torsdag d. 19/5 pga. fejning.

Og husk at biler ikke må parkere over brønddæksler på mandag d. 23/5 pga. brøndsugning.

🙂

Varsling af prisstigning på fjernvarmen

Bestyrelsen kan oplyse, at Holte Fjernvarme varsler en prisstigning fra 391 kr/MWh til 763 kr/MWh gældende fra 1. august 2022.

Prisforøgelsen er knyttet til forbruget af varmeenergi. Beregningen af den faste afgift og ”motivationsafgiften” (straf for ringe afkøling), som grundejerforeningen også betaler til Holte Fjernvarme forbliver uændret.

Hvad betyder det for din varmeregning for varmeåret 2022 – 2023? Du kan få indtryk af meromkostningen for din husstand af nedenstående tabel.

Mit varmeforbrug pr. år Meromkostning pr. år inklusiv moms

5 MWh 1.860,-

10 MWh 3.720,-

15 MWh 5.580,-

20 MWh 7.440,-

25 MWh 9.300,-

Bemærk at indeværende varmeår 2021 – 2022 ikke påvirkes af prisstigningen.

——-

Desuden kan vi oplyse, at Holte Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. maj 2022 kl. 19.00 på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246b, 2840 Holte. Tilmelding skal ske senest torsdag den 12. maj 2022 ved mail til: til@holte-fjernvarme.dk eller via kontaktformular på Holte Fjernvarmes hjemmesiden.

Den grønne halvmaraton igennem Åbrinken 24. april

Den grønne Halvmaraton kommer igen igennem Åbrinken. I år foregår det søndag d. 24. april ca. mellem kl. 11.00 og 14.00. Det vil påvirke trafikken igennem Åbrinken i dette tidsrum.

Se ruten her under “Løbet” http://www.xn--dengrnnehalvmaraton-z7b.dk/

Alle er velkomne til at gå på gaden og heppe, hvis man da ikke selv løber 🙂

Update: opsætning af P-forbudt skilte sker allerede i morgen

Pankas kommer allerede i morgen d. 11. februar kl. 7.00 og går i gang med at sætte P-forbudt skilte op på vendepladserne. Der var kommet et afbud hos dem, så derfor denne sene update.

Opsætning af P-forbudt skilte på vendepladserne fredage 18/2 og 25/2

Kære Åbrinkere,

Fredag d. 18. og fredag d. 25. februar sætter Pankas P-forbudt skilte op på Åbrinkens vendepladser. 

Som drøftet på generalforsamlingen giver det problemer, når medlemmer eller gæster parkerer på vendepladserne. Det er ulovligt at parkere på en vendeplads. Redningskøretøjer skal kunne vende. Og renovationsselskabet og en del medlemmer har påtalt manglende fremkommelighed. 

Da vores vendepladser kan ligne p-pladser, sætter vi nu p-forbudt skilte op.

Nogle steder, hvor hækken går ud over skel, vil der være behov for, at Pankas klipper ind. Hvis du forudser problemer med det, så henvend dig til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk, så vi kan tage et kig på det sammen. 

Mange hilsner

Bestyrelsen