Åbrinkens Grundejerforening

Vigtig information til alle i Åbrinken (og omegn)

Det er konstateret, at der er foregået svindel overfor min. ét medlem af ejerforeningen: Svindelen minder lidt om et “ikke voldeligt” hjemmerøveri. Det foregår ved, at falske håndværkere kontakter beboeren gennem et stykke tid, med påskud om, at der skal foretages nogle arbejder på ejendommen. Når de finder det belejligt, kommer de forbi og “arbejder”. De opkræver herefter straks kontant betaling for arbejderne eller betaling for byggematerialer.
På denne måde er det lykkedes at franarre mindst ét godtroende medlem et større beløb, uden at der har været udført nogen arbejder. Sagen er politianmeldt.
Særligt ældre beboerne, eller beboerne med nedsat dømmekraft, kan tænkes udsat for dette “håndværker-team”, og vi skal her advare familie/venner imod denne svindel.
De personer der udfører svindelen er formentlig udlændinge, – politiet mener det kan være personer fra Irland eller Rumænien -, og de taler ikke dansk flydende. De viser sig typisk i en kassevogn/håndværkerbil, senest en hvid varevogn. Bliver du vidne til en optræden fra dette team, så vil politiet gerne have den information også.
Mvh bestyrelsen v/Rune Jacobsen

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 27. januar

1. Møde med LTK vedr. byggesagsbehandling

Bestyrelsen har aftalt et møde med LTK angående sagsbehandling af medlemmernes byggesager i grundejerforeningen. Dagsordenen for dette møde blev diskuteret.

2. Regnskab, budgetopfølgning og varmeregnskab

Regnskabet fra 60-årsfødselsdagen er afsluttet. Det vil blive offentliggjort til næste generalforsamling sammen med det øvrige regnskab.

3. Drift af fjernvarmeanlægget

a. Der er fortsat fugt i kælderen i nr. 78. Bestyrelsen har indhentet tilbud på ventilation fra NSKS.dk. Sagen følges op.

b. Fjernvarmeinteressegruppen har fremsat et ønske om køb af en fjernaflæsningsenhed. Bestyrelsen vil indhente priser og følge op på sagen.

c. Bestyrelsen vil undersøge pasningsaftalen i Holte Fjernvarme med henblik på at få den renskrevet.

d. Bestyrelsen  følger op på diskussionen om rørforsikring af de fælles rør.

e. Bestyrelsen er i gang med  at undersøge de nærmere forhold angående en telefon, der bruges i forbindelse med overvågning af fjernvarmenettet.

f. Bestyrelsen kontakter Holte fjernevarme ang. vedligeholdelsesplan og afskrivning.

g. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for brug af  filtre (Bin-x) i stedet for kemikalier i fjernvarmeanlægget.

4. Grønne områder

a. Oprydning på stier efter stormene er afsluttet.

b. Ang. opretning af stier og bomme arbejder  bestyrelsen på sagen med hjælp fra en grundejer med professionel viden indenfor området.

c. Ang. hjulspor i græsplænen  vil disse blive udbedret af gartneren og Dansk autohjælp få tilsendt regningen.

d. Ang. vedligehold af borde ved legepladsen –  som der blev bevilget 10.000 kr. til ved forrige generalforsamling – vil borde-bænke-sæt blive bestilt til foråret. Bestyrelsen undersøger desuden muligeheden for at købe en ny bænk ved boulebanen.

e. Bestyrelsens “grønne mand” har købt og opsat nye skilte med legende børn, da disse var godt slidte.

5. Sociale aktiviteter i Åbrinken

a. Fastelavn vil blive afholdt v/ Marianne 31 og Ole 116.

b. Bestyrelsen tager teten på at afholde eller uddelegere sankthansbålet, så dette vil blive afholdt.

c. Bestyrelsen samarbejder med det nystiftede Kanolaug om at undersøge mulighederne for opbevaring af kanoer.

6. Asfaltering af Åbrinken

Det udredende arbejde fortsætter. Til næste generalforsamling skal der foreligge et færdigt tilbud, så grundejerne ved hvad der stemmes om.

7. Kommunikation

Follow-funktionen på hjemmesiden synes ikke at fungere optimalt, da nogle ikke modtager info-mails, når der slås nye posts op. Bestyrelsen følger op på sagen.

8. Eventuelt

Kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag d. 8. marts kl 20:00 i nr. 153 hos Mads

Onsdag d. 27. april kl. 20:00 i nr. 69 hos Rune

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. december 2015 – Beslutningsreferat

Afbud fra Rune.

1) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 • Formand, Rune Jacobsen, Åbrinken 69
 • Kasserer, Torben Rahbek, Åbrinken 38
 • Fjernvarme, Morten Mandrupsen, Åbrinken 74
 • Hjemmeside, nyhedsbreve, kommunikation, Nana Quistgaard, Åbrinken 193
 • Legeplads, grønne områder, gartner, Mads Strandgaard, Åbrinken 153

 

2) Opfølgning på generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået og følgende punkter blev føjet til bestyrelsens arbejdsprogram:

 1. Rørforsikring af de fælles rør. Bestyrelsen prøver at skaffe en pris.
 2. Telefon (til overvågning af fjernvarmenettet). Bestyrelsen undersøger, om det kan gøres billigere.
 3. Opretning af stier og bomme. Bestyrelsen checker sammen med kommunen.
 4. Sløvt internet – fibernet. Ligger hos fiberudvalget.
 5. Vedligehold af borde ved legepladsen. Bestyrelsen skaffer pris og indkøber borde.

 

3) Regnskab, budgetopfølgning og varmeregnskab

Regnskabet fra 60-årsfødselsdagen skal afsluttes. Kasseren følger op.

 

4) Drift af fjernvarmeanlægget

 1. 5-årsgennemgang er slut. Punktet udgår.
 2. Fugt i kælderen i nr. 78. Bestyrelsen undersøger, om der kan etableres en billig ventilation af hensyn til Holte Fjernvarmes udstyr og mandskab.
 3. Utæthed og vandspild. Holte Fjernvarme har meddelt, at vandspildet er ophørt. Punktet udgår.
 4. Gruppen består af Christoffer Lyttcke (14), Bent Isager (59), Ole Løgtholt Petersen (99) samt Morten, Mads og Torben fra bestyrelsen. Første møde afholdes 6. januar.
 5. Sommervarme og pladevarmevekslere. Punktet indgår i fjernvarmeinteressegruppens arbejde.
 6. Gennemgang af pasningsaftale, Holte Fjernvarme. Bestyrelsen følger op.
 7. Der bruges kemikalier i vores fjernvarmevand for at spare energi til pumperne og for at forhindre varmerørene i at ruste indefra. Der er imidlertid sket en udvikling, så kemikalierne kan erstattes med et filter. Punktet indgår i fjernvarmeinteressegruppens arbejde.

 

5) Asfaltering af Åbrinken

Bestyrelsen er gået i tænkeboks for at udarbejde et revideret forslag til næste generalforsamling.

 6) Grønne områder

Følgende punkter blev drøftet:

 • Oprydning på stier efter storm.
 • Kontrol af træer ved legepladsen efter stormen.
 • Genplantning af egetræet ud for nr. 118.
 • Reparation af aftryk i plænen ud for nr. 118.

Bestyrelsen følger op.

 

7) Kommunikation

Bestyrelsen drøftede, om “formatet” af generalforsamlingen skal ændres for at tiltrække flere beboere.

 

8) Eventuelt

Følgende punkter blev drøftet:

 • Sankthansbål.
 • Kanolaug, opbevaringsplads.
 • Kommunens byggesagsbehandling.
 • Katalog på hjemmesiden over godkendte tilbygninger m.m.

 

9) Næste møder

 1. januar og 9. marts

Gratis brænde mm

Kære alle,

Bestyrelsens mand for de grønne områder oplyser, at gartneren er ved at afslutte oprydning efter de to efterårsstorme og snefaldet.  Der er en hel del brændestykker rundt om i vores lille  skov omkring legepladsen. Alle er velkomne til at hente – gerne på trillebør da det er meget mudret i området og ikke godt at køre bil i. Først til mølle – vi håber at mange vil benytte sig af tilbuddet. Der en del stykker af ældre årgang og mange nye, som skal tørre ca. 1 år.

Og så står der stadig haveaffaldscontainere på vores veje, men der tømmes ikke igen før marts 2016 – så I må meget gerne stille containerne ind i haverne for vinteren.
Fortsat glædelig jul og godt nytår
fra bestyrelsen 🙂

Varmen lukkes i morgen for Å197-271

Holte Fjernvarme har meddelt bestyrelsen at de lukker for varmen d. 7. dec. kl. 8-14 i Åbrinken 197-271. Se beskeden fra Holte Fjernvarme her

Referat fra generalforsamlingen 2015

Så er referatet for den ordinære generalforsamling 2015 kommet. Det kan downloades her

Referatet vil blive husstandsomdelt i løbet af de næste par dage.

God læsning 🙂

Pris information fra You See

Her er information fra You See om prisregulering. Download dokument her

Udfald på varmeforsyningen fra Holte fjernvarme 

Holte fjernvarme har problemer med varmeforsyningen. De arbejder på at løse problemet.

Kanolaug i Åbrinken

En række beboere i Åbrinken planlægger at stifte et kanolaug. De holder et indledende møde i Geels kirkesal den 2/12-15 kl. 20:00. Alle interesserede er velkomne. For interesserede er der også en tråd om emnet på Åbrinkens Facebook-gruppe.

For mere information, kontakt Taus Thorsen, Å243

Kommunal høring om fremtidig affaldsordning for rækkehuse

Grundejerforeningen har modtaget høringsbrev om den fremtidige affaldsordning for rækkehuse. Bestyrelsen vil ikke umiddelbart afgive høringssvar på grundejerforeningens vegne, men informerer i stedet grundejerne, så særligt interesserede selv kan bidrage til debatten. Alle har mulighed for at afgive høringssvar indtil 1. december – klik her for at afgive svar samt se yderligere information.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alt husholdningsaffald fra 2016 skal sorteres i fire “fraktioner” (papir, glas, metal og plast), som skal puttes i en 240 liters beholder med fire rum. Den skal stå på en måde, så skraldemanden kan komme til den, når den skal tømmes. Man må gerne have den stående i garagen og køre den frem, når skraldemanden kommer. Derudover skal alle have en “miljøbox” til farligt affald. Det er en kasse på 42 liter, som man putter sit farlige affald i. Den stilles ud til vejen (eller sammen med 4-rumsbeholderen), når den skal tømmes, men kan i øvrigt stå, hvor man har lyst.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening torsdag d. 5. november 2015 kl. 19.30 i Geels Kirkesal

Hermed indkaldes til generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtægter. (Vedtægterne siger, at der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november, og der skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Regnskabet skal være bilagt indkaldelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til et medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og være beboerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

Download agenda her.

Billeder fra Åbrinkens 60-års fødselsdag

Kære alle,

Bestyrelsen har modtaget en masse billeder, som kan bladres igennem i nedenstående galleri. Ligger I inde med flere billeder, der er værd at dele, send da gerne til martin.majlund@gmail.com

Vi glæder os til næste fest 🙂