Åbrinkens Grundejerforening

Lukket for varmen i hele Åbrinken, onsdag den 30/5

Kære alle

Der foretages VVS-arbejde i varmecentralerne onsdag den 30/5 hvorfor der vil blive lukket for varmen.

Beklager den sene udmelding, det havde jeg desværre misset her i maj-varmen.

God dag til alle

Brolæggerne kan ikke komme til for hække

Opretning af kantstene er gået i stå, da brolæggerne ikke kan komme til på grund af vildtvoksende hække.

Bestyrelsen skal bede om, at hækkene klippes, så de er minimum 40 cm inde for kanstene.

God arbejdslyst og på forhånd tak,

Bestyrelsen

Status fra vores fælles varmesystem maj 2018

Kære Åbrinkere.

Temperaturerne stiger og behovet for varme radiatorer bliver mindre. Vi tænkte at det var et passende tidspunkt at evaluere den forgangne fyringssæson og informere beboerne om status på vores fælles varmeforsyning.

Kort resume

En positiv udvikling er i gang, både teknisk og økonomisk. Varmeanlægget fungerer tilfredsstillende inklusiv de nye komponenter. Vi er tilfredse med vores nye serviceleverandør Bentsen VVS og nye moderne fjernvarmemålere monteres af Kamstrup i juni.  Målerne, bør monteres i let tilgængelig øjenhøjde over gulv. De viser opdaterede data indenfor sekunder. De er en del af fundamentet for billigere fjernvarme i fremtiden. Bestyrelsen har besluttet at arbejde for helårsfjernvarme i Åbrinken, fordi det er godt for økonomien, komforten og miljøet.

De der ikke bliver skræmt af tekniske og økonomiske forklaringer kan læse den følgende mere dybdegående beskrivelse. Ellers spring til næste skillelinje.


Status

Ny Danfoss styring & ny serviceleverandør

Styringsanlægget er skiftet til en brugervenlig Danfoss styring og vi har dermed fået effektiv overvågning. Man kan i realtid følge anlæggets vigtigste driftstilstande og ved driftsproblemer sendes automatisk alarm til Bentsen VVS. Vi er styringsmæssigt blevet Herre i eget hus og kan skifte serviceudbyder, hvis vi en dag måtte ønske det. Skiftet af serviceudbyder betyder en besparelse på over 200.000 kr/år og vi oplever samtidig et højere serviceniveau.

Ændringer i den sydlige varmekreds (nr.2-124 og 1-83).

Et nyt online trykholdeanlæg og online vandmålere kan bruges til at indkredse lækager til delområder. To store lækager er således blevet lokaliseret og stoppet indenfor det seneste ½ år. En enkelt af disse lækager har andraget grundejerforeningen et tab på ca. 120.000 kr. Dertil skal lægges gener og følgeskader i den enkelte bolig. Vi ønsker ingen lækager og vi ønsker at finde dem hurtigt når de optræder.

En nye varmeveksler fra december fungerer meget energiøkonomisk som følge af en rigtig god varmeoverføring.

Støjgenerne fra varmecentralen nr. 78 er nu elimineret til glæde for de omkringliggende beboere.

Nye energimålere fra Kamstrup – få dem venligst op i øjenhøjde 😊:

Som besluttet på sidste generalforsamling er vores fjernvarmemålere ved at blive skiftet til en moderne type. Nogle har allerede fået skiftet og de resterende målere forventes monteret af Kamstrup i løbet af juni måned. Varmeregnskabet formodes derfor at blive forsinket i forhold til tidligere år.

Målerne har en 5 meter lang ledning. Med hurtig opdateringshastighed (8 sekunder) kan beboeren lære af sine handlinger og få øget forståelse for eget varmeforbrug. Vi opfordrer alle til at få målere monteret i en let aflæselig øjenhøjde over gulv. Det giver læring og besparelser i privatøkonomien.

Kamstrup 603_99

Billede af den nye måler, der er ført op i øjenhøjde, med ledningerne ført i en hvid kabelskinne. Bemærk, at returtemperaturen er under 29°C. Kan du slå den? 😊

De nye målere giver mulighed for at få E-mail og SMS advisering hvis den enkelte beboer har et uhensigtsmæssigt driftsmønster.

Det betyder, at vi i fremtiden kan undgå de årlige problemer med astronomiske varmeregninger nogle har oplevet, fordi en radiatorventil eller en varmtvandsbeholder har været defekt. De nye målere giver mulighed for at aflæse temperaturerne hos beboerne og derfra evaluere og optimere driften fra centralhold.

Vi håber at opnå en større kollektiv bevidsthed omkring energiforbrug og driftsmønster. En forbedret afkøling på 10°C i gennemsnit, vurderes at ville betyde besparelse på ca. 150.000 kr/år med den nuværende tarif fra Holte Fjernvarme.

Målersystemet er også medvirkende til mere fjernovervågning af vores varmecentraler. Vi kan få e-mail og SMS adviseringer om eksempelvis lækager. Nuværende skal man logge ind og kontrollere driften. Dette sker lejlighedsvist, fremadrettet vil der blive sendt en mail med en alarm, når en lækage optræder.

Fremtiden:

Der er en række forbedringstiltag som fjernvarmegruppen fremadrettet arbejder med. Disse ligger indenfor det driftsmæssige budget og belaster derfor ikke medlemskontingentet til grundejerforeningen yderligere. Tiltagene kan deles op i teknisk, adfærd og kontraktuelle tiltag

Teknik:

 • Færdiggørelse af fjernovervågning.
 • Overvågning af vandkvalitet i den nordlige fjernvarmekreds for at hindre korrosion.
 • Nyt trykhold til en nordlige fjernevarmekreds, så vi kan lokalisere lækager lige så let som i den sydlige.
 • Sanering af varmecentraler. Varmecentralerne trænger til maling og belysning efter mænge års forsømmelser på dette område.
 • Vakuumaflufter til den nordlige fjernvarmekreds.
 • Periodisk afsyring af hovedvekslerne.
 • Muliggørelse for brug af små pladevarmevekslere til billigt varmt brugsvand som følge af helårsfjernvarme.

Adfærd:

Teknik kan gøre meget, men det er ikke nok. Vi er nødt til at blive gjort opmærksomme på hvordan vores forbrugsmønster er. Hvem ville ikke gerne have mere end 1.000 kr. mere i hånden om måneden, hvis det eneste det krævede var at dreje på et radiatorhåndtag efter at have modtaget en E-mail fra sin nye varmemåler?

Vi ser forskelle på op til 20.000 kr./år i varmeregninger. Det skyldes ikke nødvendigvis at beboeren med den billige regning har haft et lavere varmeforbrug og dermed et koldere hjem, men det skyldes ofte blot at driften har været optimeret.

Tendensen i fjernvarmebranchen er at forbrugere, der ikke opvarmer hensigtsmæssigt bliver straffet hårdere økonomisk. Vi forventer i nær fremtid at Holte fjernvarme også vil straffe hårdere i vores område. Åbrinkens afregningssystem må som konsekvens af dette følge med. Vores nye målere er et vigtigt redskab til at imødegå dette.

Kontraktuelle tiltag:

Åbrinkens nuværende aftale med Holte Fjernvarme vurderes på en række områder ikke at være rimelige i forhold til andre forbrugere i Holte Fjernvarmes forsyningsnet. Vi har omkostninger til afskrivninger og varmetab i vores varmesystem, som vi efter vores opfattelse ikke bliver kompenseret nok for.

Derudover får, vi grundet en historik med dårligt driftsmønster, koldere fjernvarmevand end andre fjernvarme kunder kan forvente ved deres hovedhaner.

Fjernvarmegruppen vil derfor indlede en dialog med Holte Fjernvarme.

Helårsfjernvarme:

Det har vist at helårsfjernvarme af flere årsager er at foretrække og samlet set vurderes det at være godt for Åbrinken. Nogle vil have økonomisk fordel af helårsvarme andre ikke.

Begrundelserne er bl.a. følgende:

 • Det er godt for økonomien for de fleste og for Åbrinken som helhed
 • Komfort hele året
 • Mulighed for små gennemstrømningsvandvarmere og i stedet for store beholdere
 • Godt for fjernvarmeanlægget, både hvad angår holdbarhed, drift og økonomi

Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde for at indføre helårsfjernvarme i Åbrinken og bestyrelsen håber, at kunne fremlægge et forslag om revision af vedtægterne til den ordinære generalforsamling 2018, med ønske om fremadrettet at have helårsfjernvarme i Åbrinken


Det var afslutningen på den tekniske del og dermed statusopdateringen fra endnu en begivenhedsrig fyringssæson.

I ønskes alle en god sommer og de bedste kilojoule hilsner fra fjernvarmegruppen

Ole, Torben og Morten

Vedr. igangværende vejarbejder

Til alle medlemmer:
I forbindelse med de igangværende vejarbejder, ønsker nogle medlemmer at få chaussésten i borten mellem fliserække og kantsten (i stedet for asfalt) .
LTK udlægger som standard asfalt, dog chaussésten i borten ud for garagen (som tidligere).
LTK kan godt acceptere dette valg hos beboerne.
Må bestyrelsen bede om, at man række for række henvender sig til LTK hvis  man ønsker denne ændring, så LTK ikke bliver bombarderet med henvendelser fra Åbrinken.
Derfor: Find en “talsmand” i din række, der samler bestillingerne, og derefter henvender sig til LTK, (evt. til bestyrelsen, så sender bestyrelsen ordren videre).
Chaussésten i borten, udover området foran garagen, skal man selv betale for. Betalingen er LTK’s pris, – som vi ikke kender præcist pt.
Bemærk også, at arbejdet først bliver udført, når det kan ske uden at forsinke det øvrige igangværende arbejde. Det gælder også for andre private opgaver man evt. søger hjælp hos brolæggerne til.
Respekter venligst, at det er LTK der styrer brolæggerne, og ikke grundejerne i Åbrinken.
Venligst,
Bestyrelsen, Åbrinkens Ejerforening.
PS. Vejarbejderne er nu i fuld gang igen. Se efter om din have er blevet lidt for bred, så den er i vejen for brolæggerne. Klip det grønne ind (så det flugter med lysmastene) inden der kommer brolæggere. Asfaltfirmaet Pankas er også i gang, og udlægning af det øverste slidlag vil starte efter 1. juni. Det er tidligere end forventet. Hold dig orienteret. Se om der ligger en seddel i postkassen om asfaltering, så bilerne kan blive kørt ud af området inden der asfalteres.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj 2018 i Geels Kirkesal

Vedhæftet referat fra mødet og bilag vedr. taganalyse

Referat fra X-GF den 1.5.2018

KORRIG~1

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ny lækage i fjernvarmesystemet er FUNDET!

Kære beboere i Åbrinkens ulige numre 1-35 og lige numre: 2-10.

På grund af jeres store indsats lykkedes det at finde lækken.

Tak for hjælpen

Mvh. Bestyrelsen

Ny lækage i fjernvarmesystemet

Kære beboere i Åbrinkens ulige numre 1-35 og lige numre: 2-10.

Der er konstateret en lækage i fjernvarmesystemet i et af jeres huse, eller i rørene i jeres område. Det drejer sig om ca. 200-300 liter i døgnet. Tabet af vand kan forårsage skade i jeres boliger og er en udgift for foreningen.

Vi ønsker, at lokalisere utætheden og beder jer om at kigge efter i ingeniørgangen og generelt være opmærksomme på fugt.

Det kan være en langvarig proces at finde utætheden, så vi prøver i første omgang med jeres hjælp. Det vedhæftede dokument beskriver en metode, som muligvis kan at afklare om utætheden er netop i din bolig. PDF-dokumentet kan med it-snilde udfyldes elektronisk. I må meget gerne sende jeres resultater til bestyrelsen bestyrelsen@aabrinken.dk

Vi ved at beskrivelsen kan være teknisk og hvis det ikke er muligt for jer at gennemføre selv, vil vi (bestyrelsen) gerne have en melding herom.

Tak for hjælpen

Mvh. Bestyrelsen

Vejledning i lækagesøgning i eget hus ved brug af Kamstrup varmemåler

Generalforsamling og dåb af kanoer Lørdag den 5. maj kl. 12

Indbudte: Nuværende og evt. nye medlemmer af Åbrinkens kanolaug.

Tid: Lørdag den 5. maj 2018 kl.12.00

Sted: Arrangementet foregår ved

kanostativet der er opstillet ved legepladsen i Åbrinken.

Plan for dagen: Vi starter med generalforsamling og holder derefter

dåbsfest. Vi skal fejre at kanolauget er etableret, samt, at en ny kanosæson

står for døren. Kanoerne skal døbes. Bagefter er der åben grill, snobrød, øl

og sodavand. Nærmere info om festen kommer senere.

Dagsorden (til den forhåbentlig korte generalforsamling) ser således ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af 2019 kontingent. Bestyrelsen foreslår 150 kr. per familie pr år.
 5. Indkommende forslag.
 6. Valg til Åbrinken kanolaugs bestyrelsen.
 7. Eventuelt

Hvis der er nogle af kanolaugets medlemmer, der har forslag til generalforsamlingen, skal disse mailes til Taus Thorsen på mail ttjsb@hotmail.com senest den 25. april.

Man skal have betalt kontingent for i år, for at være stemmeberettiget. Hvis dette er glemt, kan der rettes op på dette, ved at indbetale 150 kr. til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank registreringsnummer 5366 Kontonummer 0248364.

Husk at skrive Navn, Adresse og Husnummer ved overførslen.

Hvis der er nogle i Åbrinken som endnu ikke er medlemmer af kanolauget, og ønsker dette, skal de skrive til: Maria Simonsgaard på mail: simonsgaard1@gmail.com

Vel mødt,

Åbrinkens kanolaugs bestyrelse

Taus Thorsen, Maria Simonsgaard, Nils-Erik Wandall, Palle Detlefsen og

Julie Bang

Høringssvar til lokalplan

På Åbrinkens generalforsamling blev det aftalt, at bestyrelsen vil lægge eventuelle udkast til fælles høringssvar om den kommende lokalplan for Åbrinken her på hjemmesiden, som øvrige beboere kan tilslutte sig, hvis de ønsker at støtte høringssvaret.

En gruppe medlemmer af grundejerforeningen, med Vibeke Barkentin som pennefører, har skrevet et udkast til høringssvar til lokalplanen for Åbrinken – vedhæftet nedenfor.

Ændringsforslagene går i hovedsagen ud på:

– mere fleksibilitet ift. byggefeltet til vindfang og toilet/bad

– skure må placeres 30 cm og 60 cm fra skel – ikke som foreslået 1 meter

– mulighed for to tagvinduer i garagetaget – i stedet for kun ét

– mulighed for tagvinduer i vindfang og bad/toilet i stueetagen

– mulighed for tagvindue i garagen på type B-huse

– mulighed for tagpap og naturskiffer på taget – ikke kun skiffereternit

For at få en god dialog med forvaltningen, sendes udkastet inden borgermødet mandag d. 5 marts. Det endelige høringssvar sendes til forvaltningen 21. marts.”

Hvis du vil støtte dette høringssvar, skal du sende en mail til Vibeke Barkentin på Barkentin@privat.dk med dit navn og husnummer senest søndag d. 18. marts. På samme adresse er man også velkommen til at komme med forslag og spørgsmål. Hvis du synes, at nogle af forslagene er for vidtgående, kan du tilkendegive, at “Jeg støtter generelt høringssvaret som helhed, med undtagelse af forslag nr:  ______________”. Efter 18. marts samler Vibeke alle bemærkninger til dette høringssvar og justerer efter behov og laver en oversigt til forvaltningen over de forslag, der ikke støttes af alle.

Bestyrelsen:

Alle beboere kan selvfølgelig sende et høringssvar til forvaltningen. Ovenstående høringssvar er ikke udtryk for bestyrelsens holdning. Ønsker man at benytte vores hjemmeside til profilering af et høringssvar, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for dette.

kommentarer-til-lokalplan-278-vibeke_morten_anders

Vedr. levering af bredbånd (internet) fra YouSee

Fra årsskiftet har Grundejerforeningen indgået en ny foreningsaftale med YouSee, der bl.a. sikrer, at man kan få en bredbåndsløsning (Internet) gennem YouSee via antennekablet.

I den forbindelse, og hvis man sammenligner priser, skal vi gøre opmærksom på, at vi som forening, med You See’s egne ord, får en sikkerhedspakke med uden beregning:

“Med YouSee Bredbånd får du en prisvindende sikkerhedspakke, så kan du beskytte børnene online, surfe og shoppe sikkert på nettet og bruge netbank uden bekymringer på din pc, tablet og mobil.”

Tag det med i dine overvejelser, når du tænker ny bredbåndsforbindelse.

På vegne af bestyrelsen,

Rune Jacobsen

Informationsskrivelse fra kommunen vedr. måling af Radonindhold i husene

Alle medlemmer af ejerforeningen har netop modtaget et brev fra Lyngby-Taarbæk kommune vedr. måling af  Radonindholdet i vores huse.

Bestyrelsen vil se opgaven som et fælles projekt. Vi har besluttet, at lade målinger foretage i 2-3 huse på foreningens regning. Herefter kan vi informere om resultaterne, samt om det skønnes, at vi alle bør sikre husene yderligere (tætne for gasarter – her  Radon – stigende op fra undergrunden).

Medlemmer der ønsker at måle Radonindholdet i eget hus nu, er selvfølgelig velkommen hertil på individuel basis. Medlemmer der måtte vælge, at måle Radonindholdet på eget initiativ, eller måske allerede har fået det gjort, må meget gerne orientere bestyrelsen herom, så vores fælles datamateriale forbedres.

På vegne af bestyrelsen,

Rune Jacobsen

Ny aftale om tv og bredbånd

Åbrinken har som bekendt fået en ny aftale om levering af tv og bredbånd over vort fælles antennekabel fra årsskiftet. Aftalen er  indgået  med YouSee.

Der kan ses tv som tidligere via et pakkevalg af programmer. Standard er en Grundpakke der fortsat faktureres  af administrator (den koster 182 kr pr. måned, inklusive 44,09 kr til Copydan/Coda). Tillægspakkerne vælger man selv senest d. 23. januar -, og meddeler  YouSee dette. Dette gøres via det brev man nok har fået i sin postkasse, eller ved at ringe på tel. 7070 4124. YouSee fakturerer fremover tillægspakkerne direkte til brugeren.

Individuelt kan beboere i Åbrinken vælge en bredbåndsforbindelse over samme antenne kabel. Bredbånd kan nu vælges, selvom man ikke abonnerer på tv-signalet. Der kan leveres høje hastigheder for bredbånd, – op til 1.000Mb “download” hastighed. For bredbånd  vælges  også en “pakkeløsning” for hastigheder, og bredbånd afregnes altid direkte med forbrugeren.

Alle i Åbrinken med tilslutning til YouSee’s antennekabel, kan i en prøveperiode frem til d. 23. januar se alle tv-programmer i YouSee’s program. Vælger man en tillægspakke for tv vil denne efterfølgende blive faktureret direkte til brugeren. Der faktureres fra 1. januar 2018 for tillægspakkerne.

God fornøjelse!